Община Две могили

+ - =

Общински търговски дружества

     "ЧЕРНИ ЛОМ" ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Две могили, ул. "Цар Симеон" №26. Вписано в Търговския регистър на 03.07.2008г., ЕИК 200223749. Едноличен собственик на капитала е Община Две могили, която упражнява правата си чрез Общинския съвет. Предмет на дейност на дружеството е: сметосъбиране, сметоизвозване, търговия, обществено хранене, строително-монтажни и ремонтни дейности - 100% общинско.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.