Община Две могили

+ - =

Правомощия

ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК:

Общественият посредник на Община Две могили:

 1. Приема и разглежда жалби и сигнали за нарушения на права и свободи от държавните и общинските органи и техните администрации, както и от лицата, на които е възложено да предоставят обществени услуги.
 2. Прави проверки по постъпилите жалби и сигнали.
 3. Отговаря писмено на лицето, което го е сезирало, в едномесечен срок; ако случаят изисква по-обстойна проверка, този срок е три месеца.
 4. Отправя предложения и препоръки за възстановяване на нарушените права и свободи пред съответните органи, техните администрации и лицата по т. 1.
 5. Посредничи между административните органи и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им.
 6. Прави предложения и препоръки за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите.
 7. Уведомява органите на прокуратурата, когато има данни за извършено престъпление от общ характер.

     Общественият посредник действа и по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите.

     Общественият посредник може да възлага на заместника си някои от своите правомощия.

За изпълнение на правомощията си общественият посредник има право:

 1. На достъп до органите, техните администрации и лицата по чл. 3, включително и да присъства при обсъждане и вземане на решения от тях.
 2. Да иска и получава навременна, точна и пълна информация от органите, техните администрации и лицата по чл. 3.
 3. Да изразява публично мнение и становища, включително в средствата за масово осведомяване.

     Общественият посредник е длъжен да не разгласява обстоятелства, които представляват държавна, служебна, търговска тайна, както и лични данни за гражданите и техните организации, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му.

Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:

 1. Вътрешнослужебните отношения на органите на местната власт.
 2. Вриватизацията и дейността на общински дружества.
 3. Въпроси от личния живот на гражданите.
 4. Съдебни процедури.

     Общественият посредник няма право да представлява лицата, които са се обърнали към него за защита пред съд или друга публична институция. 

    

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.