Община Две могили

+ - =

Стартова пресконференция
Luni, 28 Februarie 2011 00:00
There are no translations available.

Община Две могили спечели проект „Център за обществена подкрепа „Семейна грижа” с договарящ орган Агенция за социално подпомагане по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., който стартира от 1 януари 2011г и ще продължи до 29.02.2012г.. През изминалите два месеца се отремонтираха помещенията и бе доставено оборудването. Проведена бе процедура по подбор на персонала и се реализира  базисно обучение на бъдещите специалисти в ЦОП.  На 28 февруари се проведе стартова пресконференция, с която се обяви началото  на дейността на проекта. Присъстваха представители на общината, членове на екипа на Центъра за обществена подкрепа, граждани, кметове по населени места в общината, директори на учебни заведения в общината, представители на партньорите в този проект, техни гости от социална институция в Холандия и медии. Ръководителят на проекта г-жа Павлина Цанева  разясни целите и дейностите на тази нова социална услуга в общината. Тя наблегна, че основната целева група в този център ще са децата в риск и техните семейства и специално внимание ще се отдели на реклама и внедряване на приемна грижа в общината. Пожелания за успешен старт на проекта отправиха кметът на община Две могили г-н Драгомир Дамянов,  г-жа Дима Спасова от сдружение „Дете и пространство” и гостите от Холандия.
Този документ е създаден с Финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Евпорейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Две могили  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище и Агенция „Социално подпомагане”. 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.