Община Две могили

+ - =

Достъп до обществена информация

   
   Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до наличната информация създадена или съхранявана в Община Две могили, без да доказвате конкретен интерес, и чрез която можете да си съставите собствено мнение за дейността на задължените по закона субекти.
   Когато за интересуващата Ви информация се установи поне едно от следните обстоятелства:
     - не е създадена или не се съхранява в Община Две могили;
    - в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на интересуващата Ви информация;
     - се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица;
     - се съхранява в Националния архивен фонд на Република България;
     - представлява лични данни;
     - представлява класифицирана информация;
     - представлява друга защитена тайна със закон;
   - представлява търговска тайна и нейното предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци и не е наличен надделяващ обществен интерес;
     - засяга интересите на трето лице, което не е задължен субект по смисъла на ЗДОИ и не е дало писмено съгласието за предоставянето й,
     Община Две могили ще приложи съответните разпоредби на ЗДОИ и ще Ви информира по предвидения в него ред.
     Редът за достъп до информация в Община Две могили е подробно уреден във Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация от Община Две могили, утвърдени от кмета на Община Две могили, като за неуредените с тях въпроси се прилагат съответните разпоредби на ЗДОИ.
     Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация от Община Две могили можете да изтеглите тук:
     Заповед на кмета на община Две могили във връзка със Заключителните разпоредби към ЗИД на ЗДОИ можете да изтеглите тук:

     Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
   1. трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
   2. точен и пълен адрес за кореспонденция - град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент;
    3. описание на исканата информация или документи;
   4. в каква форма желаете да получите информацията: преглед на информацията – оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копия на материален носител (хартиен или технически); копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.
     Когато желаната от Вас форма е „копия, предоставени по електронен път или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните”, трябва да определите техническите параметри за запис на информацията.
     При поискване, на лицата със зрителни увреждания или с увреждания на слухово-говорния апарат се предоставя достъп във форма, максимално удовлетворяваща техните комуникационни възможности, съобразно наличните технически възможности в Община Две могили.
     Когато заявлението за достъп до обществена информация е в писмена форма и в него не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.3, то се оставя без разглеждане.

     Примерени образци на документи за заявление за достъп до информация
• Заявление за изготвяне на информация, консултация и справки във връзка с дейността на Община Две могили
• Заявление по образец за достъп до обществена информация
• Заявление за предоставяне на информация от обществен сектор за повторно използване
• Протокол по чл. 35, ал.2 от Закона за достъп до обществена информация
• Решение за предоставяне / отказ от предоставяне на достъп до обществена информация

     Заявленията за достъп до обществена информация се подават:
     - в Деловодството на Община Две могили, партер, на адрес: 7150, гр. Две могили, бул. „България” №84 с работно време от 8:00 ч. до 12:00 ч. и 13:00 ч. до 17:00 ч.;
Когато вносителят е упълномощено от заявителя лице, към заявлението за достъп до обществена информация се прилага заверено от упълномощителя копие на пълномощното с дата, подпис и ако е приложимо и печат.
     - с писмо чрез лицензирана пощенска куриерска служба на адрес: 7150, гр. Две могили, бул. „България” №84;
     - с писмо по електронна поща на адрес Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
     Разглеждане:
     Кметът на Община Две могили резолира постъпилото заявление за достъп до обществена информация до Секретаря на Община Две могили, който осъществява цялостната организация по предоставяне на достъпа до информация.
     Срок за разглеждане:
     В срок до 14 дни след датата на регистриране на заявление за достъп до обществена информация, Кметът на Община Две могили взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомява заявителя за своето решение.
     Удължаване на срока за разглеждане:
1. с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка.
2. с не повече от 14 дни, когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо съгласието му за предоставянето й.
     Уточняване на предмета на обществената информация:
1. Когато не е ясно точно каква информация се иска или тя е формулирана много общо, в 7-дневен срок от постъпване на заявлението, заявителят се уведомява за това и му се дава право да уточни предмета на исканата обществена информация в срок до 30 дни, от получаване на уведомлението.
2. Сроковете за отговор и за удължаване започват да текат от датата на постъпване и регистриране в деловодството на Община Две могили на писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация, обективирано на хартиен носител и подписано от заявителя.
3. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация по реда на т.2 в 30 дневен срок, заявлението се оставя без разглеждане.
     Заявлението се оставя без разглеждане в следните случаи:
1.    Когато е в писмена форма и в него не се съдържат следните данни:
     - трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
     - точен и пълен адрес за кореспонденция - град/село, пощенски код, улица/ж.к., №, подномер, вход, етаж, апартамент;
     - описание на исканата информация или документи
2. Когато в 30 дневен срок от получаване на уведомлението, в деловодството на Община Две могили не постъпи писменото уточняване на предмета на исканата обществена информация, предоставено на хартиен носител и подписано от заявителя.
     Когато Община Две могили не разполага с исканата информация, но:
1. има данни за местонахождението й – в 14-дневен срок от получаване на заявлението, го препраща, за което заявителят се уведомява. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице, към които се препраща заявлението. Сроковете по ЗДОИ започват да текат от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление;
2. няма данни за местонахождение й – в 14-дневен срок заявителя се уведомява за това.

Уведомяване: Всички уведомления, решения или друга кореспонденция по прилагане на ЗДОИ, изхождащи от Община Две могили и адресирани до заявителя, са в писмена форма, като му се изпращат по пощата чрез лицензирана пощенска куриерска служба с обратна разписка или му се връчват лично срещу подпис.
     Заплащане на информацията:
     Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат:
в брой – в касата на Община Две могили, намираща се на партерния етаж в Центъра за услуги и информация на гражданите, непосредствено до входа на административната сграда на Община Две могили на адрес – гр. Две могили, ул.„България” №84, непрекъснато от 8:00 ч. до 17:00 ч. или
по банков път - Банкова сметка BG30UBBS80028449207610 в ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ; BIC: UBBSBGSF; код за плащане за административни услуги – 448007;

     Определяне на размера на разходите по предоставяне на обществена информация:
     Разходите по предоставяне на обществена информация включват само материалните разходи по предоставяне на обществената информация, като се изчисляват с включен ДДС въз основа на:
1.    реалният обем на предоставената обществена информация и съответните цени по т.3;
2.    видовете дейностите, които са извършени в хода на подготовката на исканата обществена информация и съответните им цени по т.3;
нормативно определените цени в  ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г. от Министъра на финансите, обн. в Държавен вестник, брой 98 от 13 декември 2011 г. (Приложение №1)
     Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна, и това е поискано мотивирано от заявителя.
     Срок на достъпа:
     Община Две могили осигурява 30 дневен срок на достъп до поисканата обществена информация, считано от датата на получаване от заявителя на решението за предоставения достъп.
     Място за предоставяне на достъп до обществена информация:
     В Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Две могили, намиращ се на партерния етаж, непосредствено до входа на административната сграда на Община Две могили на адрес – гр. Две могили, ул. „България” №84, непрекъснато от 8:00 ч. до 17:00 ч.
     Място за четене на предоставената обществена информация:
1.    Предоставената обществена информация може да бъде четена от заявителя в офиса на Центъра за услуги и информация на гражданите на Община Две могили, намиращ се на партерния етаж, непосредствено до входа на административната сграда на Община Две могили на адрес – гр. Две могили, ул. „България” №84, непрекъснато от 8:00 ч. до 17:00 ч.;
2.    В случаите, когато поради спецификата на предоставената обществена информация в определеното в т.1 място е обективно невъзможно да се извърши четене на същата, Секретарят на Община Две могили определя друго подходящо място, съобразно възможностите на Община Две могили, което максимално да удовлетворява предпочитанията на заявителя.
3.    за определеното по реда на т. 2 място за четене на предоставената обществена информация, се съставя протокол в два екземпляра (по един за всяка от страните), обективиран на хартиен носител, който се подписва от заявителя и от Секретаря на Община Две могили.
    Отчет за постъпили заявления за ДОИ:
   

   Отчет 2016.

   Отчет 2017.

   Отчет 2018.

   Отчет 2019.

   Отчет 2020.

Списък на категориите информация по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ. -2019 г.

Списък на категориите информация по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ. -2020 г.

Списък на категориите информация по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ. -2021 г.


     За допълнителна информация:
     Мариета Петрова - секретар на Община Две могили,
     тел.: (08141) центр. 20 06, вътр. 117, от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.
     за директни контакти - след предварително уточняване по телефона.
 

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.