Община Две могили

+ - =

Публично представяне на модерните административни услуги в Община Две могили
Joi, 02 Decembrie 2010 00:00
There are no translations available.

Проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
Договор №А 09-31-38 С/12.06.2009 г., На 30.11.2010 г. от 10.00 часа в конферентната зала на община Две могили беше организирано второто за този месец публично представяне и популяризиране на модерните административни услуги, предоставяни от община Две могили. Събитието е част от изпълнението на дейност 7 „Информационна кампания за популяризиране на модерните административни услуги, предоставяни от община Две могили” от проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”. На събитието бяха поканени и  присъстваха местни граждани и представители на бизнеса, като крайни бенефициенти на резултатите от проекта, както и служители от общинската и съседни общински администрации.
Екипът на проекта презентира модерните административни услуги, въведени в община Две могили в резултат на проекта и нагледно демонстрира удобството и бързината на въведените електронни услуги. В рамките на 10 мин. потребител на услуга от с. Баниска получи искания препис от регистър по гражданско състояние, за което до сега трябваше да се ходи до общинския център. За застаряващото население от селата в общината пестенето на средства и време е една наистина добра придобивка, с която община Две могили изпревари останалите общини в областта. Положителна оценка на напредъка по въвеждането на модерни административни услуги в общината отчетоха резултатите от разпространените брошури и анкетни карти.
Публично представените нагледно нови модерни практики включват:
-    Разработен регистър на частната и публична общинска собственост;
-    регистри на административните услуги – образци и процедури;
-    Регистър на длъжниците към местния бюджет;
-    Регистър на лица, дължащи наем и длъжници на община Две могили;
-    Действаща единна електронна деловодна система в кметствата и общината.
-    Създаден механизъм за електронно подаване на документи за административни услуги – 17 броя електронни услуги за извършването на които е необходим универсален електронен подпис.
-    Актуализирана интернет страница на Община Две могили, в съответствие с унифицираната визия на българската държавна администрация;
-    Създаден механизъм за обратна връзка с потребителите на административни услуги чрез интернет страницата на общината.
С реализираните дейности по проекта община Две могили се доближава до постигането на една от основните си цели, цел и на проекта по оперативната програма „Административен капацитет”-развитие и подобряване на административното обслужване в общината.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.