Община Две могили

+ - =

Публични събития с цел популяризиране на модерните административни практики в Община Две могили.
Miercuri, 17 Noiembrie 2010 12:36
There are no translations available.

 

Община Две Могили организира две публични събития по проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”,
Договор №А 09-31-38 С/12.06.2009 г.


на 23.11.2010 г. от 10.00 часа в заседателна зала на кметство Кацелово, община Две могили
и на 30.11.2010 г. от 10.00 часа в Конферентната зала на община Две могили,
на които ще се проведе представяне и популяризиране на модерните административни услуги предоставени от община Две могили.

Събитията са част от дейностите по проект „Модерна и ефективна администрация в община Две могили”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.
    Основната цел на проекта е развитие и подобряване на административното обслужване в община Две могили, чрез развитие на електронни услуги и отпимизация на административните процеси.
Специфичните цели на проекта са свързани с изграждане на по-ефикасна организация на работа в общинската администрация и оптимизиране на процесите на предоставяне на административни услуги, въвеждане на модерни административни практики, в това число и на електронни услуги и създаване и подобряване на механизми за комуникация и обратна връзка от клиентите.
В събитията ще участват местни граждани и представители на бизнеса, като крайни бенефициенти или потребители на резултатите от проекта, както и служители от кметската и общинска администрация и други областни или общински администрации.

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.