Община Две могили

+ - =

Обявление
Wednesday, 23 June 2021 00:00
There are no translations available.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 428 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен Подробен устройствен план – изменение план за регулация ПУП – ИПР в обхвата на УПИ V-308 и УПИ ІV-308 от кв. 37 по плана на с. Острица, Община Две могили с цел: обединяването им в новопроектиран УПИ ХІХ- 308.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.