Община Две могили

+ - =

Обявление
23 Юни 2021

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 428 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрен Подробен устройствен план – изменение план за регулация ПУП – ИПР в обхвата на УПИ V-308 и УПИ ІV-308 от кв. 37 по плана на с. Острица, Община Две могили с цел: обединяването им в новопроектиран УПИ ХІХ- 308.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.