Община Две могили

+ - =

Три проекта по Оперативна програма Развитие на селските райони 2007
02 Ноември 2010

С три разработени проекта по Оперативна програма Развитие на селските райони 2007-2013 г ще кандидатства пред държавен фонд „Земеделие” община Две могили. 

След направена първоначална проверка за съответствие на документите, в Разплащателна агенция Русе е внесен разработен проект по мярка 321 - Основни услуги за населението и икономиката в селските райони за подобряване на общинската пътна мрежа в община Две могили и подмяна на уличния водопровод в с. Чилнов и с. Бъзовец на стойност 5 900 000 лв. без ДДС.

По мярка 322 от Програмата за развитие на селските райони за 1 956 000 лв. е разработен проект от общината за реконструкция на уличната мрежа, тротоари и площади в селата Могилино, Помен, Баниска, Бъзовец и Батишница.

Пак по мярка 321 Читалищното настоятелство в екип с общинска администрация разработи и внесе в РА - Русе проект „Подобряване на културната инфраструктура в община Две могили и създаване на условия за по добри културни услуги в Читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1919 " гр. Две могили. Проектът предвижда основен ремонт на покрива и реконструкция на читалищната сграда на стойност 387 596.00лв.

За „Благоустройствояване на гробищния парк гр. Две могили, преустройство и ремонт на параклис и помощна сграда в гробищния парк” кандидатства с проект по мярка 322 Местната инициативна група с проект на стойност 370 000 лв.

От началото на годината до сега от спечелени проекти в общината реално са постъпили 770 000.00лв. В действителност общината има много защитени и одобрени проекти, някои от които чакат финансиране и към момента по една или друга причина са временно спрени. Това, обаче, не е причина общината да се откаже от разработването на проекти. Те са единствената алтернатива за малките общини, ако имат амбицията да преборят кризата.


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.