Община Две могили

+ - =

Обявление
Wednesday, 23 June 2021 00:00
There are no translations available.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 425 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено Изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ИПУП – ПР/ на с. Баниска, Община Две могили в обхват УПИ V-288 и УПИ VІ-290 в кв. 24 по плана на с. Баниска, Община Две могили, с цел изменение на дворищно регулационната граница между УПИ V-288 и VІ-290 по имотната граница между ПИ 288, ПИ 290, ПИ 291 и ПИ 292.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.