Община Две могили

+ - =

Обявление
23 Юни 2021

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 425 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено Изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ИПУП – ПР/ на с. Баниска, Община Две могили в обхват УПИ V-288 и УПИ VІ-290 в кв. 24 по плана на с. Баниска, Община Две могили, с цел изменение на дворищно регулационната граница между УПИ V-288 и VІ-290 по имотната граница между ПИ 288, ПИ 290, ПИ 291 и ПИ 292.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.