Община Две могили

+ - =

Обявление
Wednesday, 23 June 2021 00:00
There are no translations available.

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 424 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ИПУП – ПР/ за УПИ ІХ-406 и уличната регулация в частта от О.Т. 161 до О.Т. 160 и от О.Т. 160 до О.Т. 158 от кв. 63 по плана на с. Баниска, Община Две могили,

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.