Община Две могили

+ - =

Обявление
23 Юни 2021

Общинска администрация, отдел УТС, съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 424 от 22.06.2021 г. на Кмета на Община Две могили е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ИПУП – ПР/ за УПИ ІХ-406 и уличната регулация в частта от О.Т. 161 до О.Т. 160 и от О.Т. 160 до О.Т. 158 от кв. 63 по плана на с. Баниска, Община Две могили,

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.