Община Две могили

+ - =

Публичен търг с явно наддаване
Joi, 20 Mai 2021 10:07
There are no translations available.

ЗАПОВЕД

 

350

20.05.2021 г., гр. Две могили


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 50, т. 1 и чл. 53, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решениe № 270, взетo на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 15/29.12.2020 г.НАРЕЖДАМ


I. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. м. по Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г. (сградата на новото Кметство в с. Батишница), попадаща в „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII – 237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница, община Две могили, обл. Русе за срок от 10 /десет/ години за предоставяне на услуги на населението.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Началната месечна наемна цена при провеждане на търга е в размер на 18,00 лв. (осемнадесет лева и нула стотинки) без ДДС и 21,60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) с ДДС.

2. Стъпката на наддаване е в размер на 2,16 лв. (два лева и шестнадесет стотинки) - 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем е в размер на 2,16 лв. (два лева и шестнадесет стотинки) - 10 % от началната тръжна цена, която се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, ОББ АД най-късно до 16:00 часа на 03.06.2021 г. след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в тръжната процедура кандидати, които не са внесли депозит за участие в посочения размер и срок, установени по-горе.


ІІ. Условия за участие:

1. В публичния търг с явно наддаване могат да участват физически и юридически лица, регистрирани по законоустановения ред, представили всички документи за участие и изпълнили всички условия, посочени изчерпателно в тръжната документация, които нямат непогасени парични задължения за данъци и такси по смисъла на ЗМДТ.

2. Тръжната документация на стойност 15,00 лв. (петнадесет лева) се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Общината всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 20.05.2021 г. до 16:00 часа на 03.06.2021 г.

3. Оглед на имота се извършва всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 20.05.2021 г. до 16:00 часа на 03.06.2021 г., след закупуване на тръжна документация и предварително подадено заявление за извършване на оглед.

4. Документите за участие в публичния търг с явно наддаване, установени изчерпателно в тръжната документация се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Общината всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 20.05.2021 г. до 17:00 часа на 03.06.2021 г. включително. Върху плика кандидатът посочва три имена, (респ. наименование или търговска фирма на търговеца или на юридическото лице – кандидат, ЕИК) и постоянен адрес, (респ. седалище и адрес на управление на търговеца или на юридическото лице – кандидат, ЕИК), както и предметът на публичния търг с явно наддаване. Пликът се запечатва от кандидата.

Допълнения или изменения в предадени вече документи не се допускат.

5. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 04.06.2021 г. от 10:30 часа в зала № 13 на Община Две могили, гр. Две могили, бул. „България” № 84.


III. Специални изисквания към кандидатите

            Кандидатите представят следните документи:

            1. Платежен документ за внесен депозит за участие в търга (оригинал);

            2. Нотариално заверено пълномощно за представителство в случаите на упълномощаване (оригинал);

            3. Декларация за извършен оглед на място (образец 2);

            4. Декларация за запознаване с тръжната документация (образец 3);

            5. Декларация за липса на задължения за данъци и такси по смисъла на ЗМДТ установени с акт, съгласно чл. 57, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе (образец 4);

            6. Декларация, че юридическото лице не е в производство по несъстоятелност и не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация (образец 5);

            7. Декларация от физическо лице или представляващия юридическото лице, че не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кмета на Община Две могили или със служители на ръководна длъжност в общинска администрация (образец 6).


IV. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:


            Следната тръжна документация:

            1. Копие от Решение на Общински съвет Две могили;

            2. Копие от настоящата заповед;

            3. Копие от обявата за търга;

            4. Образец на заявление за участие в търга и образци на декларации;

            5. Проект на договор;

            6. Условията и предмета на търга.


            При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 21.06.2021 г. на същото място и час, при същите условия. Документи за участие в повторния търг с явно наддаване ще се закупуват до 17:00 часа на 18.06.2021 г. Депозитът ще се внася до 16:00 часа на 18.06.2021 г.

            Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

            Препис от заповедта да се връчи на Директор дирекция „Регионално развитие”, Началник на отдел „Общинска собственост и регионално развитие”, Младши експерт “Общинска собственост” и юрисконсулт за сведение и изпълнение.

            Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината, както и на таблото в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Две могили.


            Заповедта се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – 1 /един/ за деловодство и 1 /един/ за досието на търга.
БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.