Община Две могили

+ - =

Публичен търг с явно наддаване
20 Май 2021

ЗАПОВЕД

 

350

20.05.2021 г., гр. Две могили


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 17, ал. 1 и ал. 2, чл. 50, т. 1 и чл. 53, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решениe № 270, взетo на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 15/29.12.2020 г.НАРЕЖДАМ


I. Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 12 кв. м., намиращо се в двуетажна масивна сграда с площ от 150 кв. м. по Акт за публична общинска собственост № 4036/15.03.2019 г. (сградата на новото Кметство в с. Батишница), попадаща в „Дворно място“ с площ от 1800 кв. м., съставляващо УПИ VIII – 237 в кв. 21 по регулационния план на с. Батишница, община Две могили, обл. Русе за срок от 10 /десет/ години за предоставяне на услуги на населението.

Търгът да се проведе при следните условия:

1. Началната месечна наемна цена при провеждане на търга е в размер на 18,00 лв. (осемнадесет лева и нула стотинки) без ДДС и 21,60 лв. (двадесет и един лева и шестдесет стотинки) с ДДС.

2. Стъпката на наддаване е в размер на 2,16 лв. (два лева и шестнадесет стотинки) - 10 % от началната тръжна цена.

3. Депозит за допускане до участие в тръжната процедура за отдаване под наем е в размер на 2,16 лв. (два лева и шестнадесет стотинки) - 10 % от началната тръжна цена, която се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, ОББ АД най-късно до 16:00 часа на 03.06.2021 г. след закупуване на тръжна документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в тръжната процедура кандидати, които не са внесли депозит за участие в посочения размер и срок, установени по-горе.


ІІ. Условия за участие:

1. В публичния търг с явно наддаване могат да участват физически и юридически лица, регистрирани по законоустановения ред, представили всички документи за участие и изпълнили всички условия, посочени изчерпателно в тръжната документация, които нямат непогасени парични задължения за данъци и такси по смисъла на ЗМДТ.

2. Тръжната документация на стойност 15,00 лв. (петнадесет лева) се закупува от Центъра за услуги и информация на гражданите в Общината всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 20.05.2021 г. до 16:00 часа на 03.06.2021 г.

3. Оглед на имота се извършва всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 20.05.2021 г. до 16:00 часа на 03.06.2021 г., след закупуване на тръжна документация и предварително подадено заявление за извършване на оглед.

4. Документите за участие в публичния търг с явно наддаване, установени изчерпателно в тръжната документация се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Общината всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 20.05.2021 г. до 17:00 часа на 03.06.2021 г. включително. Върху плика кандидатът посочва три имена, (респ. наименование или търговска фирма на търговеца или на юридическото лице – кандидат, ЕИК) и постоянен адрес, (респ. седалище и адрес на управление на търговеца или на юридическото лице – кандидат, ЕИК), както и предметът на публичния търг с явно наддаване. Пликът се запечатва от кандидата.

Допълнения или изменения в предадени вече документи не се допускат.

5. Публичния търг с явно наддаване ще се проведе на 04.06.2021 г. от 10:30 часа в зала № 13 на Община Две могили, гр. Две могили, бул. „България” № 84.


III. Специални изисквания към кандидатите

            Кандидатите представят следните документи:

            1. Платежен документ за внесен депозит за участие в търга (оригинал);

            2. Нотариално заверено пълномощно за представителство в случаите на упълномощаване (оригинал);

            3. Декларация за извършен оглед на място (образец 2);

            4. Декларация за запознаване с тръжната документация (образец 3);

            5. Декларация за липса на задължения за данъци и такси по смисъла на ЗМДТ установени с акт, съгласно чл. 57, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе (образец 4);

            6. Декларация, че юридическото лице не е в производство по несъстоятелност и не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация (образец 5);

            7. Декларация от физическо лице или представляващия юридическото лице, че не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кмета на Община Две могили или със служители на ръководна длъжност в общинска администрация (образец 6).


IV. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:


            Следната тръжна документация:

            1. Копие от Решение на Общински съвет Две могили;

            2. Копие от настоящата заповед;

            3. Копие от обявата за търга;

            4. Образец на заявление за участие в търга и образци на декларации;

            5. Проект на договор;

            6. Условията и предмета на търга.


            При неявяване на кандидати, повторен търг ще се проведе на 21.06.2021 г. на същото място и час, при същите условия. Документи за участие в повторния търг с явно наддаване ще се закупуват до 17:00 часа на 18.06.2021 г. Депозитът ще се внася до 16:00 часа на 18.06.2021 г.

            Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

            Препис от заповедта да се връчи на Директор дирекция „Регионално развитие”, Началник на отдел „Общинска собственост и регионално развитие”, Младши експерт “Общинска собственост” и юрисконсулт за сведение и изпълнение.

            Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на общината, както и на таблото в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Две могили.


            Заповедта се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – 1 /един/ за деловодство и 1 /един/ за досието на търга.
БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.