Община Две могили

+ - =

Публично обсъждане
Luni, 04 Ianuarie 2021 00:00
There are no translations available.

П О К А Н А

за публично обсъждане на


   Програмата за намаляване на риска от бедствия, която е разработена в изпълнение на чл. 6д и чл. 65б, т. 1 от Закона за защита при бедствия и очертава визията за намаляване на риска при бедствия и аварии на територията на общината, на база приетата Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия 2018-2030 г., разработена на основание чл. 6а, ал. 2, т. 1 от Закона за защита при бедствия.

   С програмата се определят превантивните действия за ефективна реакция по намаляване на идентифицираните съществени рискове от бедствия и недопускане възникване на нови такива, чрез реализация на приоритетни инвестиции в областите на ефективно планиране и управление, аналитични оценки на риска и изпълнение на обекти, изискващи мерки за намаляване на риска от бедствия. 

   Срещата за общественото обсъждане ще се проведе в конферентната зала на Община Две могили на 10.01.2021 г. от 10.00 часа.

Проекта на Програмата за намаляване на риска от бедствия може да видите тук.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.