Община Две могили

+ - =

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И 2 ОТ АПК - 2021г
13 Ноември 2020

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И 2 ОТ АПК

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,

   На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Община Две могили уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Две могили предлага на Общински съвет – Две могили да вземе решение, с което да одобри план-сметката за дейностите по чл. 62 от ЗМДТ за всички населени места в общината за 2021 г. В план – сметката се включват необходимите разходи за услугите, които ще се предоставят през 2021 г. по събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

   За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2021 г. са предвидени средства в размер на 1112308 лв., в т.ч. от тях:

  •   262779 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
  •   377853 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците и погасителна вноска по заем от ПУДООС. Част от средствата  в размер на 49744 лв. ще бъдат предоставени от РИОСВ за сметка на отчисленията по чл. 64 от ЗУО, а 10633 лв. са в преходния остатък от РИОСВ за сметка на отчисленията по чл. 60 от ЗУО.
  •   471676 лева за поддържане чистота на териториите за обществено ползване;

   Съгласно ЗУО община заплаща следните такси:

  • Чл. 60 от ЗУО определя такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи площадката на депото в размер на 5,40 лева/тон.
  • Чл. 64 от ЗУО определя такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и ред, определени с наредба в размер на 82 лева/тон за 2021 година

   Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация, гр. Две могили, бул. „България“ № 84 или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


   Докладна записка относно одобряване на план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2021 г. по населени места на територията на Община Две могили може да видите тук.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.