Община Две могили

+ - =

Декларация за достъпност

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

   Община Две могили се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до: Уебсайт на адрес: http://www.dvemogili.bg

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)


I.        Статус на съответствието

   Частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради несъответствията, посочени по-долу

II.     Недостъпно съдържание

 

Описание и посочване на несъответствието:

възможности за избор:

Само звук и само картина (предварително записани)

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Не се публикуват записи на аудио материали

Надписи (на живо)

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Няма живо видео излъчване

Регулируеми времеви интервали

Изискване 9.2.2.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Неприложимо

Не се използват времеви интервали

Активиране посредством движение

Изискване 9.2.5.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Липса на модул, който да се активира при движение.

Управление на звука

Изискване 9.1.4.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма наличие на аудио.


Надписи (предварително записани)

Изискване 9.1.2.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма наличие на видеоматериал

Етикети или инструкции

Изискване 9.3.3.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Сайтът е информативен и няма нужда от инструкции

Три проблясвания или под прага

Изискване 9.3.3.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма наличие на бутони, които да пробляскват.

 

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

20.04.2020 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

07.10.2020 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

07.10.2020 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Неприложимо


Процедура по прилагане

  1. На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:

Отговорът се изпраща по реда на АПК чрез ССЕВ, по електронна поща, на хартиен носител, на посочен в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
   Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция "Електронно управление" чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко" 6, София 1000; по електронен път на  (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.


   Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

 

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

   Община Две могили, въпреки че се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това невинаги е напълно възможно. В случай, че срещнете затруднения, докато работите с официалната интернет страница на общината, или част от съдържанието не е достъпно за вас, моля свържете се с нас и опишете проблема. По този начин ще се стараем да поддържаме сайта в по-добро състояние и ще подобряваме достъпността му постоянно.


Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:


07.10.2020 г.

 

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:


25.09.2020 г.

 

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.