Община Две могили

+ - =

Покана за обществено обсъждане
Monday, 14 September 2020 06:41
There are no translations available.

ПОКАНА


за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021-2027 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На 17.09.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Две могили ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021-2027 г.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Две могили за периода 2021- 2027 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Две могили, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, от друга.

По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният проект на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 г.

Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021–2027 г. е достъпен на интернет страницата на Община Две могили - http://www.dvemogili.bg/pdf/aktove/Planove/1_Final_PIRO_Dve_mogili_2021_-_2027.pdf

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка, Общинска администрация Две могили отправя покана за участие в общественото обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.