Община Две могили

+ - =

Покана за обществено обсъждане
14 Септември 2020

ПОКАНА


за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021-2027 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На 17.09.2020 г. (четвъртък) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Две могили ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021-2027 г.

Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за период на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС). Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

Планът за интегрирано развитие (ПИРО) на Община Две могили за периода 2021- 2027 г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на Община Две могили, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, от друга.

По време на общественото обсъждане ще бъде представен изготвеният проект на Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021 – 2027 г.

Плана за интегрирано развитие на Община Две могили за периода 2021–2027 г. е достъпен на интернет страницата на Община Две могили - http://www.dvemogili.bg/pdf/aktove/Planove/1_Final_PIRO_Dve_mogili_2021_-_2027.pdf

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка, Общинска администрация Две могили отправя покана за участие в общественото обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.