Община Две могили

+ - =

Обява за обществен възпитател
Monday, 27 July 2020 05:30
There are no translations available.

О Б Я В А


На основание чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, МКБППМН - Община Две могили започва прием на документи за избор на обществен възпитател.

Брой обществен възпитател: 2


I.         Описание на дейността на обществения възпитател:

1. Познава нормативната уредба за работа с деца, с противообществените прояви и структури в системата за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

2. Познава нормативната уредба, свързана с корекционно - възпитателната работа с малолетни и непълнолетни

3. Има познания за особеностите и характеристиките на деца с асоциално поведение, деца с агресивно поведение, конфликтни, с трудности в социализацията и общуването, с девиантно поведение

4. Поддържа връзки с други организации и институции, класни ръководители, психолози, лекари, касаещи проблемите и потребностите на децата

5. Участва в проверки, организирани от МКБППМН, от полицията и от други органи, във връзка със спазването на нормативните актове, касаещи малолетни и непълнолетни, в проверки по конкретни поводи;

6. Участва в дейността по Плана за превантивна работа на МКБППМН през годината;

7. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация на случаите, за които отговаря

8. Спазва професионална етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за децата, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения;

II.         Изисквания за обществен възпитател:

1.Лицата да притежават необходимата професионална квалификация – завършено висше образование в сферата на психологията, педагогиката, правото, социологията, педагогика на девиантното поведение. За обществени възпитатели могат да бъдат определяни и лица без описаната по-горе професионална квалификация, но които се ползват с голям обществен авторитет в съответната общност/етническа група;

2.Да не са осъждани;

3.Да са с висок морал и да се ползват с добро име в обществото;

4.Да не участват в общности с асоциална насоченост;

5.Да притежават опит и умения за работа с деца и/или опит в социалната сфера.

6.Да познават нормативната уредба: Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Закон за закрила на детето, Закон за предучилищното и училищното образование, Закон за защита от домашното насилие и други.

III.      Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление до Председателя на МКБППМН (по образец);

2.Автобиография;

3.Мотивационно писмо;

4.Копие от диплом за завършено висше образование.

5.Декларация (по образец).

IV.      Начин на провеждане на процедурата:

  • Първи етап – по документи;
  • Втори етап – събеседване


V.        Срок за подаване на документи: всеки работен от 08.00 до 17.00 часа, в срок до 31.08.2020 г. (понеделник)

Документите се подават в сградата на Община Две могили, гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ет. 3, деловодство, лице за контакт – Галина Милева – гл. юрисконсулт и секретар на МКБППМН – Две могили.

Допуснатите кандидати до втория етап ще бъдат писмено уведомени.

VI.      Ред за провеждане на подбора:

Подборът протича на два етапа:

1. Проверка на съответствието на подадените документи с обявените изисквания;

2. Събеседване с допуснатите кандидати.

До събеседване не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не отговарят на поставените изисквания.

Списъците на допуснатите/недопуснатите до интервю кандидати се обявяват на интернет страницата на Община Две могили и на информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите в 5-дневен срок от крайния срок за подаване на документи. Събеседването се провежда от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и има за цел да установи в каква степен всеки кандидат притежава професионални и делови качества, необходими за обществен възпитател.

След приключване на работата си, комисията изготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класирането. Извлечение от протокола се връчва на допуснатите кандидати.

VII.     Допълнителна информация

Обществените възпитатели се определят и осъществяват дейността си съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Материалното стимулиране на обществените възпитатели е съгласно Наредба № 2/07.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели, издадена от председателя на Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет (обн. ДВ, бр.101 от 23.11.1999 год.)Красимира Русинова

Зам. – кмет на Община Две могили

Председател на МКБППМН

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.