Община Две могили

+ - =

Правомощия
There are no translations available.

     Правомощията на кмета на общината са уредени в чл.44 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Съгласно този текст, кметът на общината:

 • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация, с изключение на служителите, обслужващи дейността на кметовете по населени места от общината, налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • организира изпълнението на общинския бюджет;
 • организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • организира изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това;
 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и Министерския съвет;
 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметства, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия по чл.46, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и има право да отменя техните актове;
 • поддържа връзки с политически партии, обществени организации и движения, както и с други органи на местно самоуправление в страната и в чужбина;
 • организира и ръководи управлението при кризи в общината;
 • председателства съвета по сигурност и управление при кризи;
 • възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 • изпълнява функциите на лице по гражданско състояние. Може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданско състояние, кметски наместници и на други длъжностни лица от общинска администрация;
 • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
 • утвърждава устройствен правилник на общинската администрация;
 • в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи;
 • организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет;
 • участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас;
 • изпраща на общинския съвет административни актове, договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет;
 • представя през общинския съвет програма за управление за срока на мадната в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари;

     Кметът на общината участва в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. В своята дейност кметът се подпомага от заместници, секретар на общината и административен апарат. Той назначава за срока на мандата си един или повече заместник-кметове, в съответствие с одобрената структура на общинска администрация. Техните пълномощия могат да бъдат прекратени предсрочно, без предизвестие, със заповед на кмета на общината.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.