Община Две могили

+ - =

Заповед № 489
Wednesday, 17 June 2020 13:07
There are no translations available.

ЗАПОВЕД

 

489

17.06.2020 г., гр. Две могили

 

   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и 2, чл. 21, ал. 1, чл. 50, т. 1, чл. 73, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решение № 147, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 8/29.05.2020 г.

 

 

НАРЕЖДАМ

 

   I. Откривам процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен с ползваема площ от 12 кв. м., намиращ се в северната централна част на имот с идентификатор № 20184.1.2863 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, с обща площ от 841 кв. м., с начин на трайно ползване „за друг вид озеленени площи”, находящо се на бул. „България” (срещу сградата на Общинска администрация) при граници и съседи: от трите страни улица и имот с № 20184.1.2849 за поставяне на временно преместваемо съоръжение (тип „павилион“) и терен от 25 кв. м., разположен в североизточната част на имота „за сервиране в открити площи към търговски обект за сезонно ползване - от м. април до м. октомври вкл.” по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията, съгласно одобрена схема за поставяне от главния архитект на Общината.        

   II. Условия на конкурса:

1. Имотът да се използва за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност и като открита площ към търговския обект за сезонно ползване.

2.  Кандидатите за участие в конкурса следва да бъдат регистрирани като ЕТ или като търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

3.   Кандидатът да има опит в осъществяването на подобен вид търговска дейност.

4. Началната месечна наемна цена при провеждането на конкурса е 87,50 лв. (осемдесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС и 105,00 лв. (сто и пет лева и нула стотинки) с ДДС формирана, както следва:

- терен за павилион – 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) без ДДС „Павилиони за търговска дейност – на 1 бр. павилион до 20 кв. м.”, съгласно т. 10.1. от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе;

- терен за сервиране в открити площи към търговски обект за сезонно ползване - от м. април до м. октомври вкл. – 37,50 лв. (тридесет и седем лева и петдесет стотинки) без ДДС „открити площи към търговски обекти за сезонно ползване – 1,50 лв./кв.м.”, съгласно т. 8 от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе. Цената се заплаща през месеците от м. април до м. октомври включително.

5. Специфично конкурсно условие – запазване предназначението на обекта, а именно продажба на дребно на храни от Групи „а“, „е“, „л“, „м“, „о“, „п“ и „р“ от Списък на групите храни, представляващ Приложение № 2 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на изп. Директор на БАБХ, тютюневи изделия, вестници и списания.

   III. Критерии за оценка на предложенията и съответсващият им брой точки (максимален брой точки – 100):

1. Предложена месечна наемна цена (относителна тежест 70 т.) :

- предложена минимална месечна наема цена (87,50 лв. без ДДС) – 30 т.;

- предложена месечна наемна цена от 88 до 95 лв. без ДДС – 40 т.;

- предложена месечна наемна цена от 96 до 105 лв. без ДДС – 55 т.;

-  предложена месечна наемна цена над 105 лв. без ДДС – 70 т.;

2. Опит в осъществяването на подобен вид търговска дейност (относителна тежест – 30 т.):

- при опит в подобен вид дейност от 0 до 1 години – 5 точки;

- при опит в подобен вид дейност от 1 до 2 години – 10 точки;

- при опит в подобен вид дейност от 2 до 4 години – 15 точки;

- при опит в подобен вид дейност от 4 до 6 години – 20 точки;

- при опит в подобен вид дейност над 6 години – 30 точки;

3.  Победил в конкурса е кандидатът, който е събрал най-голям брой точки.

4. При равен брой точки получени от участниците в конкурса да се премине към търг с явно наддаване, като за начална цена се приема по-високата измежду предложените от участниците цени при стъпка за наддаване в размер на 5 % от началната цена. Кандидата, предложил по-висока цена, да бъде обявен за спечелил конкурса.

   IV. Документацията за участие в конкурса може да се закупи на хартиен носител. Цената на документацията е в размер на 15,00 лв., като заплащането се извършва по един от следните начини:

-по банков път по следната банкова сметка на Община Две могили: BG30UBBS80028449207610, код на плащане 447000.

- в брой на касата на Община Две могили. Документацията може да се получи от стая № 5 в сградата на Община Две могили, отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ всеки работен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 часа, от 18.06.2020 г. до 01.07.2020 г.

 

   V. Депозит за допускане до участие в конкурса е в размер на 10,50 лв. (десет лева и петдесет стотинки) - 10 % от началната цена, която се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, ОББ АД най-късно до 16:00 часа на 01.07.2020 г. след закупуване на конкурсната документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в конкурсната процедура кандидати, които не са внесли депозит за участие в посочения размер и срок, установени по-горе.

 

   VI. Предложението за участие в конкурса трябва да съдържа следните данни:

1)      Наименование на обекта на конкурса;

2)      Становище и разработки по отделните условия на конкурса;

3)      Проект за стопанско развитие на обекта

4)      Насрещни предложения на участника, благоприятни за Общината;

5)      Цена и условия за плащане;

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на гражданите в Общината всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 18.06.2020 г. до 17:00 часа на 01.07.2020 г. включително. Върху плика кандидатът посочва три имена, (респ. наименование или търговска фирма на търговеца или на юридическото лице – кандидат, ЕИК) и постоянен адрес, (респ. седалище и адрес на управление на търговеца или на юридическото лице – кандидат, ЕИК), телефон, по възможност факс и електронен адрес, както и предмета на публичнооповестения конкурс. Пликът се запечатва от кандидата. Ценовото предложение (Образец 7) на участника трябва да е поставено в отделен запечатан плик, който се написва с надписа „Предлагана месечна наемна цена“, и се слага в плика с другите документи от предложението за участие. Пликът с ценовото предложение на участника се отваря и оповестява от Комисията по провеждане на процедурата заедно с оповестяване на другите документи от предложението.  

   VII. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 18.06.2020 г. до 16:00 часа на 01.07.2020 г., след закупуване на конкурсна документация и предварително подадено заявление за извършване на оглед.

   VIII. Конкурсът ще се проведе на 02.07.2020 г. от 10:30 часа в Конферентната зала на Община Две могили, гр. Две могили, бул. „България” № 84.

   IX. Кандидатите представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурсната процедура (Образец 1);           

2. Ценово предложение (Образец 7), което се запечатва самостоятелно в отделен плик;

3. Платежен документ за внесен депозит за участие в конкурса (оригинал);

4. Нотариално заверено пълномощно за представителство в случаите на упълномощаване (оригинал);

5. Декларация за извършен оглед на място (образец 2);

6. Декларация за запознаване с конкурсната документация (образец 3);

7. Декларация за липса на задължения за данъци и такси по смисъла на ЗМДТ установени с акт, съгласно чл. 57, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе (образец 4);

8. Декларация, че юридическото лице не е в производство по несъстоятелност и не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация (образец 5);

9. Декларация от физическо лице или представляващия юридическото лице, че не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кмета на Община Две могили или със служители на ръководна длъжност в общинска администрация (образец 6).

10. Документ, удостоверяващ опита в подобен вид търговска дейност при наличето на такъв. При липса на подобен документ, да се попълни Декларация по образец (Образец 8), удостоверяваща размера на опита в подобна дейност.

11. Документ, удостоверяващ разрешението за продажба на дребно на храни от Групи „а“, „е“, „л“, „м“, „о“, „п“ и  „р“ от Списък на групите храни, представляващ Приложение № 2 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на изп. Директор на БАБХ.

12.Становище и разработки по отделните условия на конкурса, прокт за стопанско развитие на обекта и насрещни предложения на участника, благоприятни за Общината (свободен текст).

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

           

Следната конкурсна документация:

1. Условия на конкурса;

2. Списък на документите, прилагани от участниците;

3. Основания за недопускане до участие в конкурса;

4. Критерии за оценка на предложенията;

5. Начин на провеждане на конкурсната процедура и сключване на договора;

6. Характеристика на обекта на конкурса;

7. Проект на договор;

8. Начин за плащане на цената;

9. Образец на заявление за участие в конкурса и образци на декларации 8 бр.

10. Копие от настоящата заповед;

11. Копие от Решение на Общински съвет – Две могили;

 

   Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

   Препис от заповедта да се връчи на Директор дирекция „Регионално развитие”, Началник на отдел „Общинска собственост и регионално развитие”, Младши експерт “Общинска собственост” и юрисконсулт за сведение и изпълнение.

   Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината, както и да бъде поставена на таблото в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Две могили най-малко 14 дни преди датата на провеждането на конкурса.

   Заповедта се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра – 1 /един/ за деловодство и 2 /два/ за досието на конкурса.

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.