Община Две могили

+ - =

Заповед № 488
Wednesday, 17 June 2020 12:50
There are no translations available.

ЗАПОВЕД

 

488

17.06.2020 г., гр. Две могили


   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 1, чл. 50, т. 1, чл. 73, ал. 1, 2 и 3 от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе и в изпълнение на Решение № 146, взето на заседание на Общински съвет - Две могили с Протокол № 8/29.05.2020 г.НАРЕЖДАМ

 

   I. Откривам процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок до 27.04.2027 г. на част от имот - частна общинска собственост по Акт № 4073/04.05.2020 г., представляваща: терен с ползваема площ от 12 кв. м., намиращ се в североизточната част на имот с идентификатор № 20184.1.792 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили, с обща площ от 2381 кв. м., находящ се в гр. Две могили, пл. „Филип Тотю” № 5, при граници и съседи: север имот № 20184.1.791, изток имот № 20184.1.2847 и юг имот № 20184.1.793, за поставяне на временно преместваемо съоръжение (тип „павилион“) по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията, съгласно одобрена схема от главния архитект на Община Две могили.

   II. Условия на конкурса:

1. Имотът да се използва за поставяне на временно преместваемо съоръжение за извършване на търговска дейност.

2. Кандидатите за участие в конкурса следва да бъдат регистрирани като ЕТ или като търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

3. Кандидатът да има опит в осъществяването на подобен вид търговска дейност.

4. Началната месечната наемна цена при провеждането на конкурса е 50,00 лв. (петдесет лева и нула стотинки) без ДДС и 60,00 лв. (шестдесет лева и нула стотинки) с ДДС формирана съгласно т. 10.1. от Приложение № 1 „Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени на квадратен метър за отдаване под наем на общински нежилищни имоти” от Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе.

5. Специфично конкурсно условие за – запазване предназначението на обекта, а именно продажба на дребно на храни от Групи „е“, „м“, „о“, „р“ и „с“ от Списък на групите храни, представляващ Приложение № 2 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на изп. Директор на БАБХ, тютюневи изделия и вестници и списания.

 

   III. Критерии за оценка на предложенията и съответсващият им брой точки (максимален брой точки – 100):


1.Предложена месечна наемна цена (относителна тежест 70 т.) :

- предложена минимална месечна наема цена (50 лв. без ДДС) – 30 т.;

- предложена месечна наемна цена от 51 до 55 лв. без ДДС – 40 т.;

- предложена месечна наемна цена от 56 до 60 лв. без ДДС – 55 т.;

-  предложена месечна наемна цена над 61 лв. без ДДС – 70 т.;

2. Опит в осъществяването на подобен вид търговска дейност (относителна тежест – 30 т.):

- при опит в подобен вид дейност от 0 до 1 години – 5 точки;

- при опит в подобен вид дейност от 1 до 2 години – 10 точки;

- при опит в подобен вид дейност от 2 до 4 години – 15 точки;

- при опит в подобен вид дейност от 4 до 6 години – 20 точки;

- при опит в подобен вид дейност над 6 години – 30 точки;

3. При равен брой точки получени от участниците в конкурса да се премине към търг с явно наддаване, като за начална цена се приема по-високата измежду предложените от участниците цени при стъпка за наддаване в размер на 5 % от началната цена. Кандидата, предложил по-висока цена, да бъде обявен за спечелил конкурса.

 

   IV. Документацията за участие в конкурса се закупува на хартиен носител. Цената на документацията е в размер на 15,00 лв., като заплащането се извършва по един от следните начини:

-по банков път по следната банкова сметка на Община Две могили: BG30UBBS80028449207610, код на плащане 447000.

- в брой на касата на Община Две могили. Документацията може да се получи от стая № 5 в сградата на Община Две могили, отдел „Общинска собственост и регионално развитие“ всеки работен ден от 08.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 до 16.30 часа, от 18.06.2020 г. до 01.07.2020 г.

 

   V. Депозит за допускане до участие в конкурса е в размер на 6,00 лв. шест лева и нула стотинки) - 10 % от началната цена, която се внася по банкова сметка с IBAN BG25UBBS80023300343910, ОББ АД най-късно до 16:00 часа на 01.07.2020 г. след закупуване на конкурсната документация. За депозит се приема парична вноска в установения размер, платена по посочената банкова сметка. Не се допускат до участие в конкурсната процедура кандидати, които не са внесли депозит за участие в посочения размер и срок, установени по-горе.

 

   VI. Предложението за участие в конкурса трябва да съдържа следните данни:

1)      Наименование на обекта на конкурса;

2)      Становище и разработки по отделните условия на конкурса;

3)      Проект за стопанско развитие на обекта

4)      Насрещни предложения на участника, благоприятни за Общината;

5)      Цена и условия за плащане;

Предложенията за участие в конкурса се подават в запечатан, непрозрачен плик в Центъра за услуги и информация на гражданите в Общината всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 18.06.2020 г. до 17:00 часа на 01.07.2020 г. включително. Върху плика кандидатът посочва три имена, (респ. наименование или търговска фирма на търговеца или на юридическото лице – кандидат, ЕИК) и постоянен адрес, (респ. седалище и адрес на управление на търговеца или на юридическото лице – кандидат, ЕИК), телефон, по възможност факс и електронен адрес, както и предметът на публичнооповестения конкурс. Пликът се запечатва от кандидата. Ценовото предложение на участника трябва да е поставено в отделен запечатан плик, който се написва с надписа „Предлагана месечна наемна цена“, и се слага в плика с другите документи от предложението за участие. Пликът с ценовото предложение на участника се отваря и оповестява от Комисията по провеждане на процедурата заедно с оповестяване на другите документи от предложението.  

   VII. Оглед на имотите се извършва всеки работен ден в периода от 08:00 часа на 18.06.2020 г. до 16:00 часа на 01.07.2020 г., след закупуване на конкурсна документация и предварително подадено заявление за извършване на оглед.

   VIII. Конкурсът ще се проведе на 02.07.2020 г. от 14:00 часа в Конферентната зала на Община Две могили, гр. Две могили, бул. „България” № 84.

   IX. Кандидатите представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурсната процедура (Образец 1);           

2. Ценово предложение (Образец 7), което се запечатва самостоятелно в отделен плик;

3. Платежен документ за внесен депозит за участие в конкурса (оригинал);

4. Нотариално заверено пълномощно за представителство в случаите на упълномощаване (оригинал);

5. Декларация за извършен оглед на място (образец 2);

6. Декларация за запознаване с конкурсната документация (образец 3);

7. Декларация за липса на задължения за данъци и такси по смисъла на ЗМДТ установени с акт, съгласно чл. 57, ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Две могили, област Русе (образец 4);

8. Декларация, че юридическото лице не е в производство по несъстоятелност и не е обявено в несъстоятелност и не е в производство по ликвидация (образец 5);

9. Декларация от физическо лице или представляващия юридическото лице, че не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество с кмета на Община Две могили или със служители на ръководна длъжност в общинска администрация (образец 6);

10. Документ, удостоверяващ опита в подобен вид търговска дейност при наличето на такъв. При липса на подобен документ, да се попълни Декларация по образец (Образец 8), удостоверяваща размера на опита в подобна дейност;

11. Документ, удостоверяващ разрешението за продажба на дребно на храни от Групи „е“, „м“, „о“, „р“ и „с“ от Списък на групите храни, представляващ Приложение № 2 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на изп. Директор на БАБХ;

12. Становище и разработки по отделните условия на конкурса, прокт за стопанско развитие на обекта и насрещни предложения на участника, благоприятни за Общината (свободен текст).У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:

           

Следната конкурсна документация:

1. Условия на конкурса;

2. Списък на документите, прилагани от участниците;

3. Основания за недопускане до участие в конкурса;

4. Критерии за оценка на предложенията;

5. Начин на провеждане на конкурсната процедура и сключване на договора;

6. Характеристика на обекта на конкурса;

7. Проект на договор;

8. Начин за плащане на цената;

9. Образец на заявление за участие в конкурса и образци на декларации 8 бр.

10. Копие от настоящата заповед;

11. Копие от Решение на Общински съвет – Две могили;


    Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

   Препис от заповедта да се връчи на Директор дирекция „Регионално развитие”, Началник на отдел „Общинска собственост и регионално развитие”, Младши експерт “Общинска собственост” и юрисконсулт за сведение и изпълнение.

   Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината, както и да бъде поставена на таблото в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Две могили най-малко 14 дни преди датата на провеждането на конкурса.

    Заповедта се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – 1 /един/ за деловодство и 1 /един/ за досието на конкурса. 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.