Община Две могили

+ - =

Обявление
Friday, 12 June 2020 07:15
There are no translations available.

   Общински съвет в град Две могили обявява процедура по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Бяла с 4 - годишен мандат, считано от 01.01.2021 г.

   Кандидатите за съдебни заседатели трябва да отговарят на следните изисквания:

   1. Да са дееспособни български граждани, които са навършили 21 години, но не са навършили 68 години към момента на определянето им за съдебни заседатели.

   2. Да имат настоящ адрес в Общината, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатстват;

   3. Да имат завършено най-малко средно образование;

   4. Да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

   5. Да не страдат от психически заболявания.

   Лицата, които отговарят на тези условия и желаят да бъдат избрани за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 12 часа на 17.07.2020 г. в Общинския съвет заявление.

   Към него да приложат:

  1. Декларация за съгласие да бъде предложен за съдебен заседател.

  2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт.

  3. Документ, удостоверяващ българското им гражданство (лична карта или Акт за раждане).

  4. Документ за притежание на педагогическа квалификация, ако има такава.

  5. Нотариално заверено копие от Диплома за завършено образование.

  6. Мотивационно писмо.

  7. Подробна автобиография, подписана от кандидата.

  В случай, че Общинският съвет го предложи за избирането му за съдебен заседател, кандидатът следва да представи в 7-дневен срок:

  1. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.

 2. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 година.

  Кандидатите за съдебни заседатели ще бъдат обсъдени от Временна комисия на Общинския съвет. Същата в срок до 20.07.2020 г. ще изготви докладна записка за разглеждане от съвета. Той от своя страна – на редовното си заседание за месец юли 2020 г. ще избере чрез избор двама съдебни заседатели.

  Определените от Общинския съвет за съдебни заседатели в срок до 10.08.2020 г. представят:

  1. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване.

 2. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07.1973 година.

 За работата си, съдебните заседатели получават възнаграждение, което се равнява на 1/22 на ден от 50% на основната заплата, съответно на районен или окръжен съдия.

 Повече информация ще получите на тел. 0889/859 892.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.