Община Две могили

+ - =

И Н Ф О Р М А Ц И Я
Friday, 27 March 2020 16:00
There are no translations available.

   ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
И Н Ф О Р М А Ц И Я

от

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили,

Ръководител на Общински оперативен щабОтносно: Предприетите мерки и действия от Община Две могили по указанията на Националния щаб за борба с коронавируса и във връзка с въведеното извънредно положение на територията на Република България
   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

   УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

   ДАМИ И ГОСПОДА,


Във връзка с усложняващата се обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, Ви информирам за предприетите мерки и действия от Община Две могили за предотвратяване на заболяването.

Със Заповед № 201/08.03.2020 г. на Кмета на Община Две могили е сформиран Общински оперативен щаб за координиране и организиране на действията на компетентните органи на територията на общината във връзка със заболяването COVID-19, с което е задействан Общинския пан за защита при бедствия на Община Две могили. След направеният анализ на залегналите в този план мероприятия се стигна до извода, че разпространението на заболяването COVID-19 в страната изисква конкретни мерки, които не са били предвидени при изготвянето му. Това наложи изготвянето на План за действие с оглед превенция и недопускане на разпространението на коронавируса в Община Две могили.

В изпълнение на заложените в плана мероприятия са предприети действия по недопускане струпването на хора на едно място като със Заповед № 202/08.03.2020 г. на кмета на Община Две могили се преустановяват: всички масови мероприятия,

включително спортни и културни /кина, театри, концерти и други, на които се събират много хора на закрито/; всякакви масови мероприятия, в които участват деца; посещенията на гости и посетители на манастир „Света Марина“ в с. Каран Върбовка, както и къщата-музей на „Филип Тотю“ в град Две могили; сбирките на пенсионерските клубове, клуб на интелектуалеца, както и мероприятия в читалищата на територията на цялата община. Контрола по тези мероприятия се осъществява от служителите на РУ на МВР – Две могили и служителите от Пункт за управление при Община Две могили.

С оглед преустановяване на струпването на хора на места, където обичайно това се случва със Заповед № 212#1/13.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № 259/20.03.2020 г. и Заповед № 214/16.03.2020 г. на Кмета на Община Две могили са въведени следните противоепидемични мерки на територията на цялата община:

- преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, кафе сладкарници и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователни офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски, дейности неупоменати по-горе продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания;

- всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, на които не е забранено извършването на горните дейности да организират дейността си по начин, който не допуска събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещенията, където се предоставят съответните услуги и прилежащите към тях площи на открито, като указват необходимостта да се спазва дистанция най-малко 1-1,5 м. между лицата.

- преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата и другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;

- преустановяват се посещенията на децата в детските градини и ясли;

- преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;

- преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни центрове и фитнес-зали/;

- всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и

проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;

- преустановяват се детските и женските консултации, профилактичните прегледи и профилактичните имунизации;

- във всички търговски обекти, поликлиника, банки и банкомати  на територията на общината да се въведе пропускателен режим, като се ограничи масовото струпване на хора на едно място. За обслужване на гражданите в съответните обекти да се допускат по двама човека;

- въвежда картон-график за дезинфекциране на обектите през два часа, като същият бъде поставен на видно място, с посочено отговорно лице /приложен е образец/;

- на работните места в обектите повърхностите /бюра и маси/ и предметите /телефони, клавиатури/ да бъдат редовно избърсвани с дезинфектант на спиртна основа;

- да бъдат поставени диспенсъри с дезинфектант за ръце на видни и достъпни места, за да бъдат използвани от посетители и служители;

- да бъдат поставени пътеки напоени с дезинфектант на входните врати на обектите, които да се подменят през интервал от два часа;

- ако се стигне до разпространението на COVID-19 на територията на община Две могили, всеки гражданин, който има дори лека настинка, или много слаба температура /от 37,3 С нагоре/, е препоръчително да си остане у дома. Завърнали се граждани от чужбина задължително да уведомят личния си лекар по телефона и препоръчително да останат в домовете си за 14-дневен срок.

На територията на Община Две могили функционират и няколко туристически обекта, като общината е и предпочитана дестинация, както за български, така и за чуждестранни туристи. С цел недопускане събирането на много хора на едно място със Заповед № 263#1/21.03.2020 г. са предприети следни мерки, касаещи туристическата дейност:

- временно се преустановяват всички туристически посещения в рамките на вътрешния туризъм по смисъла на Закона за туризма в община Две могили:

- пещера „Орлова чука“ с. Пепелина;

- къща-музей „Филип Тотю“ гр. Две могили;

- манастир „Св. Марина“ с. Каран Върбовка;

- къща за гости „Черни Лом“ с. Острица;

- къща за гости „Каза Дивина“ с. Батишница“;

- арт вила „Орлова чука“ с. Пепелина;

- стаи за гости „Жива вода“ с. Каран Върбовка.


- временно се преустановяват всички организирани входящи туристически пътувания и свързани туристически услуги по смисъла на Закона за туризма, на територията на Република България.

- временно се преустановяват всички изходящи туристически пътувания и свързани туристически услуги, по смисъла на Закона за туризма, на граждани извън страната.

- временно се преустановяват организираните посещения, представляващи допълнителни туристически услуги в туристически обекти, категоризирани по смисъла на Закона за туризма.

- започналите до влизането в сила на тази Заповед туристически посещения, се прекратяват по най-бързия обективно възможен начин.

Отговорност по изпълнението на мерките е възложена на ръководители на институции, управители на фирми, кметове и кметски наместници на населените места и РУ на МВР – Две могили, съобразно компетенциите им.

На територията на Община Две могили не функционира градски транспорт, а само междуселищен. Със Заповед № 257/19.03.2020 г. на Кмета на Община Две могили временно е преустановено изпълнението на маршрутните разписания от общинската транспортна схема, изпълнявани от ЕТ „Евгени Николаев“ – гр. Две могили, считано от 20.03.2020 г. до отмяна на въведеното извънредно положение. По отношение на дезинфекцията на транспортните средства на превозвача, това се извършва от него, като същия трябва да попълва картон-графика за дезинфекция към Заповед № 214/16.03.20 г. на Кмета на Община Две могили.

Паркирането в населените места от Община Две могили е безплатно и никога не е било платено.

Във връзка с разпространението на заболяването COVID-19 в световен мащаб и обявената от Световната здравна организация пандемия, чл. 29 от Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България, както и Заповеди № РД-01-129/16.03.2020 г., № РД-01-130/17.03.2020 г., № РД-01-131/17.03.2020 г. и № РД-01-139/19.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Кмета на Община Две могили е издал Заповед № 220/18.03.2020 г., изменена и допълнена със Заповед № 260/20.03.2020 г., с която се свежда до знанието на заинтересованите страни реда за домашна изолация, лечение, задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ, а именно:

- На домашна изолация и лечение подлежат следните потвърдени случаи на заболяването COVID-19:

  •  асимптоматични лица (открити като контактни или в хода на проведени епидемиологични проучвания);
  •  лица с леки клинични оплаквания (телесна температура над 38°С, кашлица, неразположение, хрема, възпалено гърло, стомашно-чревни симптоми, като гадене, повръщане и /или диария, без промени в психичния статус (т.е. объркване или летаргия) и без придружаващи хронични заболявания или имунокомпрометиращи състояния и др.

- На задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ на територията на съответната област подлежат следните потвърдени случаи COVID-19:

  • възрастни лица над 60 г., независимо от клиничното протичане на заболяването;
  • лица с придружаващи заболявания или имунокомпрометиращи състояния, независимо от клиничното протичане на заболяването;
  •  лица с тежко клинично протичане като задух или затруднено дишане, появата на храчки или хемоптое;
  •  лица с невъзможност за изолация и лечение в домашни условия, независимо от клиничното протичане на заболяването.

- Всички български граждани и граждани на други държави с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от Китайската народна република. Ислямска република Иран. Бангладеш, Република Индия, Република Малдиви. Федерална демократична република Непал. Демократична социалистическа република Шри Ланка. Кралство Испания. Италия, Република Корея. Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Франция, Федерална република Германия, Кралство Нидерландия и Швейцария, се поставят под карантина за срок от 14 дни в дома или на друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава с предписание на органите на граничния здравен контрол, с посочените изключения.

- За българските граждани - водачи на тежкотоварни автомобили, пристигащи от държавите по т. 1, се установяват следните мерки:

  •  за водачите, които разтоварват стоки и товари и предвиждат отпътуване в следващите дни (независимо от причината за престой), за периода на престой на територията на Република България, водачите се поставят под карантина, като изпълнението на мярката се контролира по посочения в тази заповед ред с оказване на пълно съдействие от превозвача, чийто служител е съответният водач, до напускане на страната от водача;
  •  за водачите, които не предвиждат отпътуване към държава по т. III, се прилага мярката по т. III с всички последици от нея.

- За водачите на тежкотоварни автомобили, които не са български граждани, но са граждани на някоя от държавите по т. III и/или влизат на територията на страната от държава по т. III, се прилага следната мярка - влизат на територията на Република България, разтоварват превозваните стоки и товари и незабавно напускат територията на страната, като времето на преминаване през територията на страната не може да надвишава 24 часа.

- Общопрактикуващите лекари осъществяват медицинско наблюдение за 14- дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.

- Български граждани без общопрактикуващ лекар се проследяват за 14-дневен период от съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия са  карантинирани.

- Лица с чуждо гражданство се проследяват за 14-дневен период от лечебното заведение, с което съответното място за настаняване има сключен договор за оказване на медицинска помощ.

- Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, се поставят с предписание на регионалните здравни инспекции под карантина в дома или на друго място за настаняване и медицинско наблюдение за 14-дневен период, считано от последния контакт със заболялото лице.

- Всички лица споменати по-горе, поставени под карантина са длъжни да не напускат домовете си или мястото за настаняване, в което са посочили, че ще пребивават за посочения в предписанието срок.

- Ако до изтичане на определения с предписанието срок не се появят симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, карантината се преустановява.

- При поява на симптоми за COVID-19, съгласно актуалната дефиниция за случай, лицата са длъжни да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар, лечебното заведение, което обслужва мястото за настаняване или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето да получат указания според случая.

- Незабавно след издаване на предписанието регионалните здравни инспекции предоставят информация по електронна поща или по телефон на общопрактикуващите лекари, за карантинирани лица от тяхната пациентска листа с цел провеждане на активно наблюдение и издаване на болничен лист при необходимост, и съответно на собственика, управителя или упълномощени от тях лица, които стопанисват мястото за настаняване, в което карантинираното лице ще пребивава.

- Незабавно след издаване на предписанието регионалните здравни инспекции информират кметовете на общините в съответната област, както и директорите на областните дирекции на Министерството на вътрешните работи за карантинирани лица в домашни условия на територията на съответната област с цел осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

- Регионалните здравни инспекции поддържат актуален списък на всички карантинирани лица на територията на съответната област с начална и крайна дата на карантината.

Заповедта е доведена до знанието на РУ на МВР-Две могили, всички транспортни фирми, лични лекари, управители на фирми, кметове и кметски наместници на територията на община Две могили. Изпълнението на заповедта е възложено на служителите от Пункт за управление към Община Две могили, кметове и кметски наместници на населени места от общината. Със заповедта е въведен и формуляр за извършена проверка на карантинираните лица.

С оглед осигуряване на дезинфектиращи материали и лични предпазни средства за второстепенните разпоредители от Община Две могили, както и с цел въвеждане на контрол по водените картон – графици и извършените проверки на карантинираните лица Кмета на Община Две могили е издал Заповед № 258/20.03.2020 г., с която кметовете и кметските наместници се задължават да изготвят ежеседмични доклади за:

- наличие на дезинфектант /за колко дни/;

- дезинфекциране и водене на картон-график;

- контрол по карантинираните лица:

- брой карантинирани;

- брой проверки;

- брой заболели;

- информация за масово събиране на хора.

Докладите по настоящата Заповед се предоставят на секретаря на Общинския оперативен щаб в Община Две могили до 10:00 ч. всеки петък, по електронната поща на Общината: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . След обобщаване на информацията служителят предоставя данните от докладите до 17:00 ч. на Кмета на община Две могили.

Във връзка със Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за налагане на ограничителни мерки при предвижването на хората от различните възрастови граници и посещенията в областните центрове със Заповед № 262/21.03.2020 г., считано от 00:00 ч. на 21.03.2020 г. са въведени следните противоепидемични мерки:

- преустановяват се посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места.

- през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове, организирани от Министерство на вътрешните работи  се пропуска преминаването на лица, само в случаи на неотложност на пътуването, наложено от полагане на труд в населеното място, здравословни причини на пътуващия или негови близки, завръщане на настоящия или постоянен адрес. Това се удостоверява със служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, медицински документ, документ за самоличност.

- забранява се на лица до 60 годишна възраст да посещават хранителни магазини и аптеки във времето от 08:30 до 10:30 ч.

За своевременното и точно изпълнение на набелязаните мерки на Националния оперативен щаб, както и привеждането в действие на заповедите на Министъра на здравеопазването всички разпоредителни документи незабавно се препращат на заинтересованите страни и членовете на Общинския оперативен щаб за сведение и изпълнение. В подкрепа на това към справката са приложени някои от придружителните писма, както и съобщения до населението на общината, публикувани на интернет страницата и фейсбук.

С цел превенция и осигуряване на лични предпазни средства за служителите от общинска администрация, кметства и полиция, по списък и с приемо-предавателни протоколи са предоставени 150 бр. респираторни маски, като от военно-временния запас на Община Две могили са освободени общо 200 бр.

С оглед регулярното третиране на работните повърхности в кабинетите на служителите от администрацията, обществените територии, обществените сгради и превозните средства от страна на Община Две могили на 10.03.2020 г. са закупени дезинфекционни материали на обща стойност 1578,00 лв.. За осигуряване на лични предпазни средства за служителите от общината са закупени и раздадени 1000 бр. текстилни маски на обща стойност 2400 лв. Същевременно към Логистично-координациония център, създаден със Заповед № Р-48/17.03.2020 г. на Министър-председателя на Република България, чрез РЗИ – Русе е подадена заявка за осигуряването на 100 бр. маски за специализиран персонал; 3000 бр. маски за обща употреба; 30 бр. облекла за специализиран персонал за многократна употреба; 50 бр. облекла за обща употреба за многократна употреба; 6000 бр. ръкавици; 50 бр. защита за очи – очила и 1000 бр. калцуни.

Община Две могили обяви телефони за връзка с Общинско предприятие „Обществено хранене“ – Две могили, за оказване на помощ на възрастните, болни и трудноподвижни хора от населените места на общината. На посочените телефонни номера те могат да заявят закупуване на хранителни продукти и лекарства всеки ден от седмицата. Служителите към Общинското предприятие организират доставката на поръчките по домовете. В помощ на гражданите в затруднено положение са и кметовете и кметските наместници на населените места от територията на общината.

 

 

 

  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И НЕДОПУСКАНЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА В ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК.

 

 

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили,

Ръководител на Общинския оперативен щаб

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.