Община Две могили

+ - =

Решения 2020
There are no translations available.

Заседание № 4 - 31.01.2020

Заседание № 5 - 28.02.2020

Заседание № 6 - 27.03.2020

Заседание № 7 - 30.04.2020

Заседание № 8 - 29.05.2020

Заседание № 9 - 26.06.2020

 • Решение № 150 относно: Информация за резултатите от дейността на ДГ „Първи юни”, с.Баниска.
 • Решение № 151 относно: Информация за резултатите от дейността на ДГ „Св. св. Кирил и Методий” гр. Две могили.
 • Решение № 152 относно: Информация за дейността на Кмета на Кметство с.Батишница.
 • Решение № 153 относно: Информация за резултатите от дейността в Детска ясла „Радост” гр. Две могили.
 • Решение № 154 относно: Избор на временна комисия.
 • Решение № 155 относно: Отчет за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
 • Решение № 156 относно: Съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство „Фолксваген Джета”.
 • Решение № 157 относно: Съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство Тойота Хайейс”.
 • Решение № 158 относно: Отмяна на решение № 149.
 • Решение № 159 относно: Промяна в бюджета на община Две могили към 30.06.2020 г. и актуализирания план за капиталовите разходи 
 • Решение № 160 относно: Закриване на Детска ясла „Радост”.
 • Решение № 161 относно: Определяне на представител в редовно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК – Русе

Заседание № 10 - 31.07.2020

 • Решение № 162 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3.
 • Решение № 163 относно: Одобряване на разходите за командировки за педиода 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г.
 • Решение № 164 относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета за 2019 г.
 • Решение № 165 относно: Информация за резултатите от дейността на ПГСС „К. А. Тимирязев” град Две могили, област Русе.
 • Решение № 166 относно: Информация за резултатите от дейността на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” град Две могили, област Русе.
 • Решение № 167 относно: Информация за резултатите от дейността на ОУ „Христо Ботев” село Баниска, област Русе.
 • Решение № 168 относно: Информация за резултатите от дейността в ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов”, град Две могили, област Русе.
 • Решение № 169 относно: Отдаване на обект под наем.
 • Решение № 170 относно: Изменение на Приложение № 2 към Решение № 93.
 • Решение № 171 относно: Актуализирания план за капиталовите разходи.
 • Решение № 172 относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет от общинска администрация Две могили за първото шестмесечие на 2020 година.
 • Решение № 173 относно: Изразходване на до 30% от натрупаните средства по чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците към Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово /Бяла, област Русе/.
 • Решение № 174 относно: Кандидатурите за съдебен заседател за Районен съд – Бяла.
 • Решение № 175 относно: Дърва за огрев по Кметства в община Две могили.
 • Решение № 176 относно: Отчет за 2019 година за дейността на отдел „Устройство на територията и строителство” в Община Две могили.
 • Решение № 177 относно: Продаване на терен общинска собственост.
 • Решение № 178 относно: Преместване на кабинета на кметския наместник в с. Широково.
 • Решение № 179 относно: Продаване на дворно място.
 • Решение № 180 относно: Информация за дейността на Кметския наместник на Кметстко наместничество село Каран Върбовка.
 • Решение № 181 относно: Приемане на Правилник за изменение Правилник № 1.
 • Решение № 182 относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 5.
 • Решение № 183 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете.
 • Решение № 184 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете.
 • Решение № 185 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете.
 • Решение № 186 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете.

Заседание № 11 - 28.08.2020

 • Решение № 187 относно: Формиране на 2 (две) паралелки под норматива за минимален брой ученици - ПГСС „К. А. Тимирязев“ град Две могили, област Русе.
 • Решение № 188 относно: Отчет за дейността на Обществения посредник при Община Две могили за първото шестмесечие на 2020г.
 • Решение № 189 относно: Прекратяване на дейността на Временната комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за четиригодишен мандат в Районен съд град Бяла
 • Решение № 190 относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили по реда на чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси за второ тримесечие на 2020 година.
 • Решение № 191 относно: Включване на Детска градина „Първи юни” в Списъка със защитените детски градини за учебната 2020/2021 г.
 • Решение № 192 относно: Включване на ОУ „Христо Ботев” в Списъка на защитените училища за учебната 2020/2021 г.
 • Решение № 193 относно: Включване на Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий” в Списъка със средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 г.
 • Решение № 194 относно: Включване на филиал „Олга Жекова” в Списъка със защитените детски градини за учебната 2020/2021 г.
 • Решение № 195 относно: Включване на  СУ „Св.Св. Кирил и Методий” в Списъка на средищните училища за учебната 2020/2021 г.
 • Решение № 196 относно: Разрешение за формиране и функциониране на групи деца в детските градини на територията на община Две могили.
 • Решение № 197 относно: Отчет за изпълнението на бюджета за полугодие 2020 г. в съответствие с единната бюджетна класификация.
 • Решение № 198 относно: Отчет за изпълнението на бюджета на Общинския съвет в Община Две могили за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 г. включително.
 • Решение № 199 относно: Отдаване на обект под наем.
 • Решение № 200 относно: Приемане на Наредба № 31 за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Две могили.
 • Решение № 201 относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник № 6 за устройството и дейността на общинско предприятие „Обществено хранене”.
 • Решение № 202 относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на лек автомобил „Фиат Темпра“ с рег. № Р 6093 РР, собственост на ЦНСТ – гр. Две могили
 • Решение № 203 относно: Промяна в бюджета на община Две могили към 31.08.2020 г. в разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1.
 • Решение № 204 относно: Приемане на Наредба № 30 за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Две могили.
 • Решение № 205 относно: Допълнение към Решение № 164, взето на заседание на Общински съвет с Протокол № 10 от 31.07.2020 г.
 • Решение № 206 относно: Информация за дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене” за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
 • Решение № 207 относно: Отдаване на обект под наем.
 • Решение № 208 относно: Продажба на имот.
 • Решение № 209 относно: Промяна в т. 1.1 от Решение № 27, взето на заседание на Общински съвет – Две могили с Протокол № 3/20.12.2019 г.
 • Решение № 210 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете.
 • Решение № 211 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 100,00 (сто) лева, за раждане на първо дете.
 • Решение № 212 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете.
 • Решение № 213 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете.
 • Решение № 214 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете.

Заседание № 12 - 25.09.2020

 • Решениe № 215 относно: Звание „Почетен гражданин на град Две могили и общината”.
 • Решение № 216 относно: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство село Могилино за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г.
 • Решение № 217 относно: Съгласие за безлихвен заем.
 • Решение № 218 относно: Информация за резултатите от дейността на Кметския наместник на Кметство село Пепелина за периода м. септември 2019 г. до м. септември 2020 г.
 • Решение № 219 относно: Съгласие за преместване на здравен участък в с. Баниска.
 • Решение № 220 относно: Съгласие да отпаднат имоти по АЧОС № 2122 и АЧОС № 2126.
 • Решение № 221 относно: Одобрение на задание за изработването на проект за ПУП – ПП.
 • Решение № 222 относно: Промяна в бюджета на община Две могили към 30.09.2020 г. в разходната част по мероприятия и параграфи, съгласно Приложение 1.
 • Решение № 223 относно: Одобрение на актуализирана средносрочната бюджетна прогноза на Община Две могили за периода 2021 – 2023 г. съгласно приложение 1.
 • Решение № 224 относно: Предоставяне на СУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили безвъзмездно за управление автобус „Хюндай Каунти” с рег. № Р 7644 РК, за срок до 01.11.2021 г.
 • Решение № 225 относно: Приемане на „План за интегрирано развитие на Община Две могили 2021-2027 г.”.
 • Решение № 226 относно: Изменение на т. 2 на Решение № 196, взето на заседание на Общинския съвет с Протокол №11/28.08.2020 г.
 • Решение № 227 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете.
 • Решение № 228 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете.

Заседание № 13 - 30.10.2020

 • Решение № 229 относно: Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 1.
 • Решение № 230 относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5.
 • Решение № 231 относно: Съгласие да бъде променен административният адрес на Кметство с. Могилино.
 • Решение № 232 относно: Информация за дейността на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” за 2019 г.
 • Решение № 233 относно: Информация за дейността на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания” за 2019-2020 г.
 • Решение № 234 относно: Съгласие да бъде бракувано моторно превозно средство Фолксваген 253 с рег. № Р 9598 РА.
 • Решение № 235 относно: Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Две могили за 2021/2022 г.
 • Решение № 236 относно: Годишен доклад за състоянието на защитата при бедствия на територията на община Две могили и готовността за зимен експлоатационен сезон 2020-2021 г.
 • Решение № 237 относно: Съгласие за допълване на Раздел IV от Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Две могили за 2020 г
 • Решение № 238 относно: Допълнение на приложение 6 с т. 9 от Решение № 48 прието с протокол № 4/31.01.2020 г.
 • Решение № 239 относно: Съгласие да бъде отдаден под наем за срок от 10 (десет) години имот частна общинска собственост.
 • Решение № 240 относно: Годишен план и обем на ползване за 2021 г. съгласно образец, посочен в Наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите.
 • Решение № 241 относно: Културен календар на Община Две могили за 2021 г.
 • Решение № 242 относно: Програма за развитие на читалищната дейност в община Две могили за 2021 година.
 • Решение № 243 относно: Изменение в т. 1 от Решение№ 33, взето на заседание на Общински съвет – Две могили по Протокол № 3/20.12.2019 г.
 • Решение № 244 относно: Промяна в бюджета на община Две могили към 31.10.2020 г. в разходната част по мероприятия и параграфи.
 • Решение № 245 относно: Информация за извършените промени по бюджета на Община Две могили.
 • Решение № 246 относно: Информация за дейността на Кметския наместник на Кметство село Острица за периода 01.10.2019 г. до 01.10.2020 г.
 • Решение № 247 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете.
 • Решение № 248 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете.
 • Решение № 249 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете.
 • Решение № 250 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете.
 • Решение № 251 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете.
 • Решение № 252 относно: Съгласие Община Две могили да осигури собствено финансиране за изработване на Общ устройствен план (ОУП).

Заседание № 14 - 27.11.2020

 • Решение № 253 относно: Променя в бюджета на община Две могили към 30.11.2020 г. в разходната част по мероприятия и параграфи.
 • Решение № 254 относно: Годишен отчет за дейността на Кметския наместик на село Широково.
 • Решение № 255 относно: Съгласие да бъде продаден имот частна общинска собственост.
 • Решение № 256 относно: Включване на имот в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година.
 • Решение № 257 относно: Включване на имот в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година.
 • Решение № 258 относно: Основен ремонт на сграда с идентификатор 20184.1.2099.5, находяща се в град Две могили, Община Две могили, област Русе“ по проект „Красива България“ към МТСП за кампания 2021.
 • Решение № 259 относно: Програма по безопасност на движението по пътищата на територията на Община Две могили за 2021 година.
 • Решение № 260 относно: Информация за резултатите от дейността на Кмета на Кметство село Кацелово за 2020 година и проблемите, които стоят пред него.
 • Решение № 261 относно: Съгласие за приемане на активите от Община Две могили, предаването им в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия.
 • Решение № 262 относно: Включване на имот в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година.
 • Решение № 263 относно: Включване на имот в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Две могили през 2020 година.
 • Решение № 264 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете.
 • Решение № 265 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете.
 • Решение № 266 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 200,00 (двеста) лева, за раждане на първо дете.
 • Решение № 267 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 500 (петстотин) лева.
 • Решение № 268 относно: Еднократна финансова помощ в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева, за раждане на второ дете.

Заседание № 15 - 29.12.2020

 • Решение № 269 относно: Одобрява план-сметка за дейностите по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за 2021 г. по населени места.
 • Решение № 270 относно: Съгласие за отдаване под наем на сграда в с. Батишница. 
 • Решение № 271 относно: Определяне на имотите - частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2021 г..
 • Решение № 272 относно: График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2021 година.
 • Решение № 273 относно: График за изготвяне и представяне на програми, планове, доклади, отчети и информации на редовните заседания на Общински съвет – Две могили през 2021 година.
 • Решение № 274 относно: Закупуване на имот - частна собственост.
 • Решение № 275 относно: Промяна на предназначението от „земеделска“ в „горска“ територия на имоти – общинска собтсвеност.
 • Решение № 276 относно: Променя бюджета на община Две могили към 31.12.2020 г. в разходната част по мероприятия и параграфи.
 • Решение № 277 относно: Приема Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите.
 • Решение № 278 относно: Дава съгласие събраните средства на Община Две могили за месечните отчисления по чл. 60, ал. 2, т. 1 и чл. 64, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. да се разходват за издръжка на Регионално депо – град Бяла за 2020 и 2021 година.
 • Решение № 279 относно: Съгласие да бъде сключен безвъзмезден договор за срок от 10 години с Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) за разполагане на Единна електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ)
 • Решение № 280 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане.
 • Решение № 281 относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за раждане.
 • Решение № 282 относно: Именува с името „Д-р Ангел Байков” обект с общинско значение.
 • Решение № 283 относно: Дава съгласие да бъдат освободени от заплащане на наемна цена за периода на обявената извънредна епидемична обстановка/извънредно положение наемателите на общински имоти. 
 • Решение № 284 относно: Дава съгласие за създаване на нова социална услуга "Асистентска подкрепа". 
 • Решение № 285 относно: Предоставя на Център за обществена подкрепа – гр. Две могили безвъзмездно за управление лек автомобил „Киа рио”.
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.