Община Две могили

+ - =

Конкурс
26 Август 2019

Kонкурс за длъжността Управител на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания


О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 18а, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане, Община Две могили обявява конкурс за длъжността Управител на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, при следните условия:

1. За участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

1.1. Образование – висше – минимална степен „бакалавър” Област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки, професионално направление: Психология, Социални дейности, Право, Администрация и управление и Икономика 1.2. Професионален опит – минимум 2 (две) години опит в социалната сфера или опит в управление на хора и финанси;

1.3    Умения за работа в екип;

1.4    Компютърни компетенции;

1.5    Опит и познания в областта на социалните услуги и работата с хора с увреждания е предимство;

2. Документи за участие:

2.1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец;

2.2. Подробна автобиография – CV;

2.3. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;

2.5. Медицинско свидетелство - оригинал

2.6. Свидетелство за съдимост - оригинал;

2.7. Други документи: сертификати за завършени курсове и обучения, документ удостоверяващ компютърна компетентност.

3. Начин на провеждане на конкурса:

1. Допускане по документи: комисия, назначена от кмета на общината разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички изискуеми документи и дали те удостоверяват покриването на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността. Допуснатите до участие в конкурса се уведомяват писмено за часа и датата на провеждането на интервюто.

2. Интервю - Интервюто има за цел да установи мотивите и очакванията от работата, нагласите за работа с хора с увреждания, както и професионалните компетенции и умения – познаване на нормативните актове, управленска компетентност, организационна компетентност, комуникативна компетентност;

4. Кратко описание на длъжността:

ЦНСТ е форма на социална услуга, насочена към лица,у които имат потребност от 24 часова грижа. Социалната услуга създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Лицата в ЦНСТ са смесени по възраст, пол и ниво на автономност. Капацитета на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост е 15 лица.

Управителят на услугата планира, организира, ръководи и отговаря за съществуването на държавната и общинската политика в областта на предоставянето на социалната услуга. Носи отговорност за всички аспекти, свързани с функциониране на ЦНСТ, в съответствие с утвърдените стандарти и критерии за услуги в общността. Представлява институцията пред организации, медии и лица.

Предоставянето на услугата Дневен център за пълнолетни лица с увреждания цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Услугата включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за  водене на самостоятелен начин на живот. Капацитета на „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ е 10 лица.

5. Място за подаване на документите: гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. ”България” № 84, ет. ІІІ, „Деловодство”, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

6. Срок за подаване на документите: до 17.00 часа на 27.09.2019 г.

7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Община Две могили на адрес град Две могили, община Две могили, област Русе, бул. „България” № 84, информационно табло в „Центъра за услуги и информация на гражданите” и в официалната интернет страница на общината с адрес www.dvemogili.bg.

Списъка с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса след разглеждане на подадените документи ще бъде обявен в срок от 3 дни след крайния срок за подаването им.БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


Заявление за участие в конкурса може да изтеглите от тук.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.