Община Две могили

+ - =

Обява
Thursday, 18 July 2019 12:02
There are no translations available.

   На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.)


У В Е Д О М Я В А М Е


   Всички заинтересовани физически и юридически лица, че в деловодството на Община Две могили е постъпила информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/, с вх. № 3618/16.07.2019 г. от РИОСВ – Русе, за инвестиционно предложение за изграждане на: „Дестилерия за производство на етерични масла, чрез парна дестилация на етерично-маслени култури”, с местоположение ПИ 20184.1.2934 по КККР на гр. Две могили, с възложител „РАЙКОВИ 2010” ООД – гр. Две могили
   Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно инвестиционната инициатива, могат да го направят писмено в Община Две могили, ет. 3, стая № 6 „Деловодство” или в РИОСВ - Русе, бул. “Придунавски” № 20,  п. к. 7000.

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.