Община Две могили

+ - =

Kонкурс за длъжността Директор на Общинско предприятие „Обществено хранене”, гр. Две могили
Joi, 02 Mai 2019 10:51
There are no translations available.

   На основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда във връзка с чл. 55 от Закона за общинската собственост и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Правилник № 6 за Устройството и дейността на Общинско предприятие “Обществено хранене”, действащо на територията на Община Две могили, област Русе и утвърдена Заповед № 422/30.04.2019 г. на Кмета на Община Две могили
   Обявява конкурс за длъжността Директор на Общинско предприятие „Обществено хранене” - гр. Две могили, при следните условия:
   1. За участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:
  1.1 Образование – висше – минимална степен „бакалавър” с професионално направление: Право, Икономика, Туризъм, Хранителни технологии;
   1.2 Професионален опит – минимум 2 години управленски опит;
   1.3 Правоспособност за управление на МПС, кат. „В”
   1.4 Чужд език - предимство;
   1.5 Умения за работа в екип;
   2. Документи за участие:
   2.1 Писмено заявление за участие в конкурса по образец;
   2.2 Подробна автобиография – CV;
  2.3 Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
  2.4 Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка;
   2.5 Медицинско свидетелство - оригинал
   2.6 Свидетелство за съдимост - оригинал;
   2.7 Копие от Свидетелство за управление на МПС, кат. „В”
   2.8 Концепция на тема „Управление и организация на ОП „Обществено хранене” за период от 5 години”
  2.9 Други документи: сертификати за завършени курсове и обучения, документ, удостоверяващ владеене на чужд език, документ удостоверяващ компютърна компетентност.
  3. Начин на провеждане на конкурса:
  1. Допускане по документи: комисия, назначена от кмета на общината разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички изискуеми документи и дали те удостоверяват покриването на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността. Допуснатите до участие в конкурса след оценяване на представената концепция се уведомяват писмено за часа и датата на провеждането на интервюто.
  2. Оценяване на представената концепция на тема „Управление и организация на ОП „Обществено хранене” за период от 5 години”. Концепцията се представя заедно с документите за кандидатстване в конкурса.
Изисквания към структурата и оформлението на разработката:
  • Точно и ясно формулиране на приоритетите в управлението и организацията на общественото предприятие, както и визия за развитието му;
   • Обоснованост на управленските цели и действия, свързани с предлаганите приоритети;
   • Очаквани резултати. Приложимост и ефективност;
   • Съобразеност с нормативната уредба;
   • Стратегическо мислене, логичност, последователност, аргументираност;
   • Обем на разработената концепция – не повече от 8 страници, форма А 4, използвания шрифт да бъде Times New Roman 12   Критерии за оценка:
   Оценка „5” се поставя на концепция, която напълно отговаря на посочените изисквания;
   Оценка „4” се поставя на концепция, която в голяма степен отговаря на посочените изисквания /пропуските са несъществени/
   Оценка „3” се поставя на концепция, която като цяло отговаря на посочените изисквания, но се откриват пропуски по отношение на изискванията към съдържанието /не е достатъчно обоснована, очакваните резултати не са описани достатъчно ясно/
  Оценка „2” се поставя на концепция, която в малка степен отговаря на посочените изисквания /пропуските по отношение на изискванията към съдържанието са съществени/
   Оценка „1” се поставя на концепция, която не отговаря на посочените изисквания и не личи умение за стратегическо мислене и управление
Всеки член на комисията се запознава с представените концепции и ги оценява по 5-степенна скала. Оценката на всеки кандидат е средно аритметична от сбора на оценките на проверяващите.Допускат се до интервю, кандидатите с концепция с оценка не по-ниска от „3”.
   3. Интервю


   4. Характеристики и специфика на предоставяните услуги в предприятието – Числеността на персонала в предприятието е 19 човека и предлага следните услуги:


   „Домашен социален патронаж” е специализирано звено за социални услуги, действащо на територията на Община Две могили. Предоставя се от Общинско предприятие „Обществено хранене” в 12 населени места на Общината. Финансирана е от общинския бюджет. С решение на общински съвет от месец март 2017 г., услугата е с капацитет 200 потребителя. Лицата заплащат месечна такса на база месечни реални разходи, обхваща самотни, възрастни хора, лица в нетрудоспособна възраст, ветерани от войната, военно-инвалиди и лица с увреждания с трайно намалена работоспособност.
ОП „Обществено хранене” предлага кетъринг за потребителите на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с умствена  изостаналост. Предлага топъл обяд и на учениците от СУ „Св. Св. „Кирил и Методий”.


Социалната услуга „Обществена трапезария”


   По проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане” от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в община Две могили през 2018 г. се предоставя безплатен обяд на 75 лица. Храната се приготвя от ОП „Обществено хранене”.
   Предприятието разполага със зала за провеждане на тържества, обреди, ритуали, конференции и др. с максимален капацитет от 300 места.


Стопанисване на хижа и пещера „Орлова чука”


   Дейността представлява „Предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги”, като включва услугата по настаняване в туристическата хижа, която разполага с три стаи с две легла и една стая с три легла и предоставяне на храна и напитки в павилион за бърза закуска, който се намира до пещера „Орлова чука”. Капацитета на павилиона за бързо хранене е 70 места. Предприятието осигурява също и екскурзоводски услуги за желаещите да разгледат пещерата.
   5. Място за подаване на документите: гр. Две могили, община Две могили, област Русе, бул. ”България” № 84, ет. ІІІ, „Деловодство”, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
   6. Срок за подаване на документите: до 17.00 часа на  03.06.2019 г.
   7. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват в сградата на Община Две могили на адрес град Две могили, община Две могили, област Русе, бул. „България” № 84, информационно табло в „Центъра за услуги и информация на гражданите” и в официалната интернет страница на общината с адрес www.dvemogili.bg.
   Списъка с допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса след разглеждане на подадените документи ще бъде обявен в срок от 3 дни след крайния срок за подаването им.

БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили


   Заявление за участие в конкурса може да изтеглите от тук.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.