Община Две могили

+ - =

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
There are no translations available.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., Общинска администрация – Две могили уведомява гражданите:
• Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 15 април 2019 г.
• Гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България – в срок до 15 април 2019 г. - Приложение №11 - ЕП
• Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 11 май 2019 г. - Приложение №14 - ЕП
• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 11 май 2019 г. - Приложение №16 - ЕП
• Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 11 май 2019 г.
• На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 15 май 2019 г.
• Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 18 май 2019 г. - Приложение №9 - ЕП
• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявяттова при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 20 май 2019 г. - Приложение №16 - ЕП


 Заявления в Община Две могили се подават:


за град Две могили: в сградата на Община Две могили на адрес:
гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ГРАО, от 08,00 ч. до 17,00 ч.
за населените места на Община Две могили ( без град Две могили) :
в кметствата на населените места
• електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Справки в избирателните списъци могат да се правят:


• на обявените със заповед на Кмета на Община Две могили места;
• на интернет страницата на ГД „ГРАО“ –  http://www.grao.bg/elections
• на интернет страницата на Община Две могили – http://www.dvemogili.bg
• на телефон 08141/92 03


ВИДЕОКЛИПОВЕ - РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК ЗА ИЗБОРИ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 26 МАЙ 2019 Г.

Избори за членове на Европейския парламент 2019 Разяснителна кампания Видеоклип за машинно гласуване

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.