Община Две могили

+ - =

Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

   Във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019г., Общинска администрация – Две могили уведомява гражданите:
• Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 15 април 2019 г.
• Гражданите на други държави-членки на ЕС, които желаят да бъдат вписани в избирателен списък, представят декларация по образец в общинската администрация по адрес на пребиваване в Република България – в срок до 15 април 2019 г. - Приложение №11 - ЕП
• Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 11 май 2019 г. - Приложение №14 - ЕП
• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 11 май 2019 г. - Приложение №16 - ЕП
• Само кандидатите за членове на Европейския парламент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 11 май 2019 г.
• На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 15 май 2019 г.
• Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 18 май 2019 г. - Приложение №9 - ЕП
• Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявяттова при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 20 май 2019 г. - Приложение №16 - ЕП


 Заявления в Община Две могили се подават:


за град Две могили: в сградата на Община Две могили на адрес:
гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ГРАО, от 08,00 ч. до 17,00 ч.
за населените места на Община Две могили ( без град Две могили) :
в кметствата на населените места
• електронни заявления могат да се подават на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


Справки в избирателните списъци могат да се правят:


• на обявените със заповед на Кмета на Община Две могили места;
• на интернет страницата на ГД „ГРАО“ –  http://www.grao.bg/elections
• на интернет страницата на Община Две могили – http://www.dvemogili.bg
• на телефон 08141/92 03

 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.