Община Две могили

+ - =

Център за обществена подкрепа ще има Две могили
10 Септември 2010

     „Център за обществена подкрепа” ще започне работа в община Две могили по одобрен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.06 „СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ”.Центърът ще се помещава на бул.»България»-№ 69 в Две могили и ще стартира в началото на октомври.

     Услугата ще се предоставя с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна среда и интеграция в общността. Центърът за обществена подкрепа ще насочи усилията си към социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви; и др. Капацитетът на ЦОП в Две могили е  50 деца в риск и семействата им.

     За нуждите на потребителите е предвидено да се грижат управител, социални работници, възпитатели, психолози, арттерапевт, трудотерапевт, терапевт по спортна дейност, медицинска сестра.

     Очаква се от 2012 година услугата да стане държавно делегирана дейност.

 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.