Община Две могили

+ - =

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И 2 ОТ АПК
Tuesday, 19 November 2019 00:00
There are no translations available.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И 2 ОТ АПК

 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,

   На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Община Две могили уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Две могили предлага на Общински съвет – Две могили да вземе решение, с което да одобри план-сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места в общината за 2020 г. В план – сметката се включват необходимите разходи за услугите, които ще се предоставят през 2020 г. по събиране и извозване на битовите отпадъци в депо и тяхното обезвреждане, разходите по осъществяване на дейността по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и ще се определи основата за облагане.

   За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2020 г. са предвидени средства в размер на 773468 лв., в т.ч. от тях:

v  172555 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

v  231282 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците и погасителна вноска по заем от ПУДООС;

v  369632 лева за поддържане чистота на териториите за обществено ползване;

Съгласно ЗУО община заплаща следните такси:

  • Чл. 60 от ЗУО определя такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи площадката на депото в размер на 5,40 лева/тон.
  • Чл. 64 от ЗУО определя такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и ред, определени с наредба в размер на 95 лева/тон за 2020 година

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се подадат в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на общинска администрация, гр. Две могили, бул. „България“ № 84 или на електронна поща: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

БОЖИДАР БОРИСОВ

Кмет на Община Две могили


   Докладна записка относно приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2020 г. може да видите тук.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.