Община Две могили

+ - =

Уведомление по чл. 66, ал. 1 и 2 от АПК
20 Ноември 2017

УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 И 2 ОТ АПК


    УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ,


   На основание чл. 66, ал. 1 и ал. 2 от АПК във връзка с чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, Община Две могили уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт. Община Две могили предлага на Общински съвет – Две могили да вземе решение, с което да одобри план-сметката на такса за битови отпадъци за всички населени места в общината за 2018 г. В план – сметката се включват необходимите разходи за услугите, които ще се предоставят през 2018 г. по събиране и извозване на битовите отпадъци в депо и тяхното обезвреждане, разходите по осъществяване на дейността по поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както и ще се определи основата за облагане.
За осигуряване на дейностите по управление на битовите отпадъци в план сметката за 2018 г. са предвидени средства в размер на 718094 лв., в т.ч. от тях:

  • 194945 лева за събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
  • 198726 лева за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
  • 324423 лева за поддържане чистота на териториите за обществено ползване;

    Съгласно ЗУО общината заплаща следните такси:

  • Чл. 60 от ЗУО определя такса за извършване на дейности по обезвреждане на отпадъци чрез депониране всеки собственик на депо предоставя обезпечение, покриващо бъдещи разходи за закриване и следексплоатационни грижи площадката на депото в размер на 3,50 лева/тон.
  • Чл. 64 от ЗУО определя такса за обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци се правят отчисления в размер и ред, определени с наредба в размер на 45 лева/тон за 2018 година

    Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл. 69, ал. 1 АПК, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да се подадат в деловодството в сградата на общинска администрация, гр. Две могили, бул. „България“ № 84, ет. 2, стая 6, или на електронна поща: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.


БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили


   Докладна записка относно приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2018 г. може да видите тук.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за НС 2017


Module error
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.