Община Две могили

+ - =

Търгове и конкурси (Архив)
Miercuri, 23 Februarie 2011 00:00
There are no translations available.

  • За продажба

     

О Б Щ И Н А   Д В Е   М О Г И Л И,    О Б Л А С Т   Р У С Е
     7150 Две могили, бул.”България”84,тел/факс 08141/2254,e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

     О Б Я В А

     Община Две могили, гр. Две могили, област Русе, бул. “България” № 84, на основание чл. 100 и 101, от Наредба № 7 за реда на придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне под управление под наем и за разпореждане си имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе, обявява, че на 02 декември 2010 г. ще се проведат поредни търгове и конкурси за продажба и на общинска собственост, както следва:


Вид сделка ЧасИМОТ

НАСЕЛЕНО МЯСТО

ЦЕНА лв.
1 Търг с тайно наддаване 11:30 Недвижим имот - частна общинска собственост с площ от 2 дка в гр. Две могили гр. Две могили, масив 8 7400,00
2 Търг явно наддаване 15:00 „Обор краварник” представляващ масивна сграда (сглобяем стомано-бетон), построена върху 1600 кв.м гр. Две могили 108.000,00
3 Конкурс 16:00 Дворно място с площ от 6.500 кв. м, заедно с построена в него масивна двуетажна сграда – бивше училище с. Батишница 126.824,00
4 Търг с тайно наддаване 14:00 Дворно място заедно с площ от 1240 кв.м заедно с построена върху него двуетажна масивна жилищна сграда с. Могилино, ул.Малчика” 1 24.391,00
5 Търг с тайно наддаване 14:00 Дворно място заедно с площ от 800 кв.м заедно с построена върху него двуетажна масивна жилищна сграда с. Помен 16.672,00
6 Търг с тайно наддаване 14:00 Незастроено дворно място с площ от 540 кв.м. с. Чилнов 1426,00
7 Търг с явно наддаване 16:00 Дворни места в с. Пепелина, съгласно списък с. Пепелина
8 Търг с явно наддаване 15:00 Незастроено дворно място с площ от 720 кв.м гр. Две могили ул.Мусала” 1 7168,00
9 Търг с явно наддаване 15:00 Незастроено дворно място с площ от 640 кв.м гр. Две могили ул ”Ал.Константинов”1 6144,00
10 Конкурс 16:30 Имот №000309 с начин на трайно ползване «строителни материали» гр. Две могили 236.281,00
11 Конкурс 16:00 1. Терен с площ от 5.045 кв. м, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда – бивш „Пионерски лагер” с. Баниска 8.648,00
12 Конкурс 16:00 Обор с инвентарен № 3 с площ от 1.481 кв. м представляващ масивна сграда на тухлена зидария и стоманобетонни елементи с. Чилнов 28440,00
13 Конкурс 14:00 Обор с инвентарен № 9 с площ от 1.481 кв. м представляващ масивна сграда на тухлена зидария с. Чилнов 1920,00  • За отдаване под наем


     

О Б Щ И Н А   Д В Е   М О Г И Л И,    О Б Л А С Т   Р У С Е
     7150 Две могили, бул.”България”84,тел/факс 08141/2254,e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

     О Б Я В А

     Община Две могили, гр. Две могили, област Русе, бул. “България” № 84, на основание чл. 100 и 101, от Наредба № 7 за реда на придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне под управление под наем и за разпореждане си имоти и вещи - общинска собственост в Община Две могили, област Русе, обявява, че на 02 декември 2010 г. ще се проведат поредни търгове и конкурси за отдаване под наем на общинска собственост, както следва:


Вид сделка ЧасИМОТ НАСЕЛЕНО МЯСТО ЦЕНА лв.
1 Търг с явно наддаване 09:00 Част от имот – публична общинска собственост с площ от 13,72 кв.м. в Поликлиника Две могили гр. Две могили ул."Хр. Ботев" 13,72
2 Търг с явно наддаване 09:30 Помещение от 125 кв.м. в сграда – публична общинска собственост по АОС 1097/15 от 2008г. гр. Две могили ул."Ф.Тотю"16 125,00
3 Търг с явно наддаване 10:30 Помещение от 34 кв.м. в сграда – публична общинска собственост по АОС 23/16.12.1997г. гр. Две могили ул."Пловдив"8 34,00


Архив

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.