Община Две могили

+ - =

Декларации на кметове и общински съветници по ЗПУКИ

В процес на актуализация!

Божидар Димитров Борисов

Айдън Сабриев Карамехмедов

Байчо Петров Георгиев

Велко Иванов Иванов

Георги Валентинов Георгиев

Димитър Петров Димитров

Мехмед Селманов Чолаков

Мехмед Руждиев Мехмедов

Ивайло Пенев Иванов

Румен Манолов Марков

Румен Стефанов Драков

Светлозар Милчев Донев

Севгюл Садулова Юмерова

Стефан Димитров Стефанов

Николай Христов Христов

Галя Миткова Додева

Христина Димитрова Ефтимова

Светлана Йорданова Цветанова

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.