Община Две могили

+ - =

Оспорени решения на Общински съвет
There are no translations available.

Мандат 2007 - 2011 г.

Мандат 2011 - 2015 г.

Мандат 2019 - 2023 г.

  • Отмяна на Решение № 149 относно: Безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху имот - публична общинска собственост представляващ спортно игрище.
  • Оспорване на Решение № 25 относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2020г.
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.