Община Две могили

+ - =

Оспорени решения на Общински съвет
There are no translations available.

Мандат 2007 - 2011 г.

Мандат 2011 - 2015 г.

Мандат 2019 - 2023 г.

  • Отмяна на Решение № 149 относно: Безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху имот - публична общинска собственост представляващ спортно игрище.
  • Оспорване на Решение № 25 относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2020г.
 

Bank account

UBB BRANCH DVE MOGILI
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.