Община Две могили

+ - =

Оспорени решения на Общински съвет

Мандат 2007 - 2011 г.

Мандат 2011 - 2015 г.

Мандат 2019 - 2023 г.

  • Отмяна на Решение № 149 относно: Безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху имот - публична общинска собственост представляващ спортно игрище.
  • Оспорване на Решение № 25 относно: Приемане на план-сметка за разходите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци и поддържане на териториите за обществено ползване за 2020г.
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.