Община Две могили

+ - =

Съобщение
06 Март 2017


СЪОБЩЕНИЕ
относно  приема на деца  в детската градина
за учебната 2017/2018 година


На основание чл.3, ал1 от  Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Две могили, област Русе , в сила от 01.01.2017 г., в съответствие с Глава пета, Предучилищно образование, чл. 57 – чл. 60 от ЗПУО и решение на Педагогическия съвет на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Две могили, протокол № 6 / 01.03.2017г.,  в рамките на планирания брой на групите за следващата учебна година

ОПРЕДЕЛЯМ:
СВОБОДНИ МЕСТА  за прием в детската градина за учебната 2017/2018г. както следва:

Възрастова група                                                              Места
I група   -
3г. (родени 2014 г.)                                           19
II група  -
4г. (родени 2013 г.)                                            0
III група -
. (родени 2012 г.)                                            1
IV група  -
6г. (родени 2011 г.)                                            0

Детска група -(родени 2011 и 2012 г.)                            
20
 
За филиал, с. Кацелово - (родени 2011 и 2014 г.)             
7

УТВЪРЖДАВАМ:
1.Необходими документи
за кандидатстване  на деца  за учебната 2017/2018 година:
(1)  Заявление за записване.
(2)  Копие на акта за раждане на детето (представяне на оригинала за сравнение).
2.При постъпване на новозаписаните деца към заявлението за прием се прилагат следните документи (чл. 4, ал. 2 от Наредба № 3 за здравните изисквания към детските градини):
(1)   Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
(2)   Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и
чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
(3)  Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на
детето в детската градина;
(4)  Данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за
възрастта (Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България)
(5)  Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
3. График на дейностите за прием и записване на деца за учебната 2017/2018 година:
Прием на заявления за учебната 2017/2018г.:  до 15.06.2017г.

Обявяване на реализирания прием:  30.06.2017г.

Потвърждаване на записването на приетите деца: до 01.09.2017г.

Представяне на медицинските  документи,
в съответствие с Наредба № 3 от 2007 г. на МЗ: от 01.09.2017г. до 15.09.2017г.

ВАЖНО!
На основание чл. 4, ал. 3 от Наредба № 5 за предучилищното образование от 01.06.2016 г. , предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5 – годишна възраст на детето, като родителите избират една от формите по чл. 67, а държавата и общините се задължават да осигурят условия за обхват на децата в детските градини и групите за предучилищно образование.

Записването на децата в детската градина след определения срок, се извършва при наличието на свободни места.Надежда Ангелова
Директор на ДГ „Св. св. Кирил и Методий”


Вътрешни правила за записване, отписване и преместване на деца в ДГ "Св. св. Кирил и Медодий" гр. Две могили.

Наредба № 29 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Две могили,област Русе.


 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.