Община Две могили

+ - =

Кампания за събиране на местните данъци и такси за 2017 г.
02 Февруари 2017

    
   УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

  Уведомяваме Ви, че от 01 февруари стартира кампания за заплащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2017 г.

    Местата за плащане са:

    1. На касите на отдел „Местни данъци и такси”, находящи се в Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Две могили;
    2. В касовите салони в кметствата на Община Две могили;
    3. В офисите на Изипей АД;
    4. В клоновете на „Български пощи”;
    5. Чрез банков превод по банковата сметка на Община Две могили:

    БАНКА ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
    IBAN BG30UBBS80028449207610
    BIC UBBSBGSF

    Кодове за плащане:

    Данък върху недвижимите имоти – 442100
    Данък върху превозните средства – 442300
    Такса за битови отпадъци – 442400

   Плащането на данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци за 2017 г. се извършва на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите целия размер до 30 април, се прави отстъпка от 5 на сто.
   Община Две могили призовава за активност и отговорност към един от основните приходоизточници, а именно местните данъци и такси. Заплащането им е предпоставка за изграждането на една по – чиста, по – красива и приветлива Община.

 
Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.