Община Две могили

+ - =

Други
There are no translations available.


ДРУГИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2011 – 2015 година)


Комисия Състав Представител на Позиция

1

Местна комисия към Националния компенсационен жилищен фонд

Кремена Недкова
ЛЮБЕНОВА

Общинска администрация

Председател

Христо Николаев
ХРИСТОВ

Банка ДСК, клон Две могили

Член

Йорданка Великова
ТОДОРОВА

Общинска администрация

Член

Гинка Василева
ЖЕЛЕВА

Общинска администрация

Член

Пламен Петков
ЛАШЕВ

Общински съвет

Член

         

2

За обществен ред и сигурност в Община Две могили

Велико Димитров
СТЕФАНОВ

Общински съвет

Председател

Христо Георгиев
ЯНКОВ

РПУ на МВР – Две могили

Секретар

Милко Георгиев
ХРИСТОВ

Общинска администрация

Член

Айдън Сабриев
КАРАМЕХМЕДОВ

Общински съвет

Член

Радослав Косев
РАДЕВ

ЗК „Баниски Лом” - Баниска

Член

Стефан Димитров
ДИМИТРОВ

СОУ „Св. св. Ки-рил и Методий” – Две могили

Член

Йордан Тодоров
ЙОРДАНОВ

Кмет на Кметство село Острица

Член

         
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.