Община Две могили

+ - =

Други


ДРУГИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2011 – 2015 година)


Комисия Състав Представител на Позиция

1

Местна комисия към Националния компенсационен жилищен фонд

Кремена Недкова
ЛЮБЕНОВА

Общинска администрация

Председател

Христо Николаев
ХРИСТОВ

Банка ДСК, клон Две могили

Член

Йорданка Великова
ТОДОРОВА

Общинска администрация

Член

Гинка Василева
ЖЕЛЕВА

Общинска администрация

Член

Пламен Петков
ЛАШЕВ

Общински съвет

Член

         

2

За обществен ред и сигурност в Община Две могили

Велико Димитров
СТЕФАНОВ

Общински съвет

Председател

Христо Георгиев
ЯНКОВ

РПУ на МВР – Две могили

Секретар

Милко Георгиев
ХРИСТОВ

Общинска администрация

Член

Айдън Сабриев
КАРАМЕХМЕДОВ

Общински съвет

Член

Радослав Косев
РАДЕВ

ЗК „Баниски Лом” - Баниска

Член

Стефан Димитров
ДИМИТРОВ

СОУ „Св. св. Ки-рил и Методий” – Две могили

Член

Йордан Тодоров
ЙОРДАНОВ

Кмет на Кметство село Острица

Член

         
 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.