Община Две могили

+ - =

Население

     Община Две могили е от ІV функционален тип. Към 09.07.2010 г. населението наброява 10 255 жители, в това число 4 450 за град Две могили. От общия брой на населението 5 197 са жени и 5 058 мъже. То представлява 0,14% от населението на страната и 3,85% от населението на област Русе. Гъстотата на населението е 34 д/кв.км.

 

Население в община Две могили

Години Население по постоянен адрес в това число мъже в това число жени
2005 11 628 5 612 5 863
2006 11 219 5 491 5 728
2007 10 959 5 369 5 590
2008 10 749 5 298 5 451
2009 10 479 5172 5307
2010 10255 5197 5058

     Съотношението градско към селско население е 43,39% към 56,61% и се различава съществено от средното за страната, което е 68% към 32%. Населението до 18 годишна възраст е 14.72%, в трудоспособна възраст – 55,90% от общото население и в над трудоспособна възраст – 29,38%.

Население и динамика на населението на Община Две могили по населени места:

Населено място Население по постоянен адрес - 2005 год. Население по постоянен адрес - 2007 год. Население по постоянен адрес - 2010 год.
ДВЕ МОГИЛИ 4719 4549 4450
БАНИСКА 1352 1332 1267
БАТИШНИЦА 797 737 686
БЪЗОВЕЦ 1035 1016 921
КАРАН ВЪРБОВКА 522 496 428
КАЦЕЛОВО 991 928 836
МОГИЛИНО 396 364 270
ОСТРИЦА 398 371 334
ПЕПЕЛИНА 40 38 35
ПОМЕН 529 485 448
ЧИЛНОВ 599 555 494
ШИРОКОВО 97 88 86
Общо 11475   10959 10255

Динамика на населението в Община Две могили по населени места

     Тенденцията на намаляване на населението се засилва и се дължи на отрицателния естествен и механичен прираст. Във всички села на общината населението с постоянен адрес намалява. Демографският проблем, характерен за цялата страна е налице и в община Две могили, а именно:сериозно застаряване на трудоспособното население, отрицателен естествен прираст, вътрешна миграция и емиграция. На фона на бързото намаляване на общия брой на населението в общината,протичащите демографски процеси ще доведат до обезлюдяване на определени села. Това е сериозен проблем и е необходимо да се предприемат мерки за възраждане на българското село и подобряване на условията за живот в него.

 

     Броят на родените деца в община Две могили през 2005 г. е -70, през 2007 г. – 95, а през 2009 г. -92 деца. Броят на починалите бележи тенденция на намаление, съответно: 2005 г. – 250 души, 2007 г. – 217 души, а през 2009 година - 209.

 

Средногодишният прираст за 2009 г. е както следва:

  %
гр. Две могили: -9.58%
Селата в общината: -13,52%
Раждаемост за общината: 9,26%
Смъртност 20,38%
Естествен прираст -11,40%

     От 16,78 на хиляда през 1997 г., коефициентът за общата смъртност на общината намалява  на 8,35 на хиляда в края на 2000 г., през 2005 г. нараства на 21.28 на хиляда, а за 2009 г. намалява на – 20.38%.

     Оформилият се много нисък прираст на населението в община Две могили в последните години е отрицателен в резултат на ниско равнище на раждаемостта, както и от тенденцията на покачване на общата, а и на по възрастовата смъртност на населението. Едновременното намаление на раждаемостта и покачване на смъртността доведе до твърде неблагоприятно развитие на естествения прираст –11.40%. Съществен момент в демографското развитие на община Две могили през последните години е интензивната външна емиграция.

     В годините на преход възрастовата структура на населението в общината стабилно се влошава. Спадането на раждаемостта и отрицателния естествен прираст се отразяват изключително неблагоприятно върху нея - относителният дял на населението в под трудоспособна и трудоспособна възраст намалява, докато по-възрастното население запазва броя си относително постоянен.

Разпределение по населени места и пол към 09.07.2010 год.:

Населено място Брой Мъже Жени
ДВЕ МОГИЛИ 4450 2207 2243
БАНИСКА 1267 622 645
БАТИШНИЦА 686 331 355
БЪЗОВЕЦ 921 472 449
КАРАН ВЪРБОВКА 428 195 233
КАЦЕЛОВО 836 425 411
МОГИЛИНО 270 126 144
ОСТРИЦА 334 151 183
ПЕПЕЛИНА 35 18 17
ПОМЕН 448 223 225
ЧИЛНОВ 494 250 244
ШИРОКОВО 86 38 48
ОБЩО: 10255 5058 5197

     Особено дълбоки са настъпилите изменения във възрастовата структура на населението. Наблюдава се засилващ процес на демографско остаряване, който се изразява в прогресивно намаление на населението в началните и увеличение в средните и високите възрасти.

Възрастов състав на населението в Община Две могили към 09.07.2010 г.:

Възраст бр.
под 7 год. 551
от 7 до 13 год. 553
от 14 до 17 год. 406
от18 до 57 год. жени 2 589
от 18 до 62 год. мъже 3 143
над 60 год. жени 1 901
над 63 год. мъже 1 112
Общо 10 255

     Тенденцията на намаление на раждаемостта придоби особено остри форми, а самото намаление се извърши за твърде кратък период от време. Поради това измененията във възрастовата структура са особено драстични.

     Относителният дял на населението в под трудоспособна възраст е намалял от 16.90 % за 2006 г. на 14,72% за 2010 г., а делът на населението в над трудоспособна възраст е нараснал от 27.92% на 29.38%.

Година Общо Под трудоспособна възраст (%) В трудоспособна възраст (%) Над трудоспособна възраст (%)
2000 100.0 18.70 47,86 33.44
2001 100.0 18.50 49.82 31.68
2002 100.0 18.09 50.23 31.68
2003 100.0 18.01 51.81 30.18
2004 100.0 17.42 52.22 30.36
2005 100.0 17.07 53.65 29.28
2006 100.0 16.68 55.31 28.01
2007 100.0 15.83 55.09 29.08
2008 100.00 15.40 55.34 29.26
2009 100.0 14.91 56.05 29.04
2010 100.0 14.73 55.89 29.38

 

 

 

 

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.