Община Две могили

+ - =

Постоянни комисии 2011 - 2015


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2011 – 2015 година)


Комисия Състав Позиция

1

Бюджет и финанси

Татяна Димитрова
ВАСИЛЕВА

Председател

Микерям Кадир
АДЯМ

Секретар

Велико Димитров
ВЕЛИКОВ

Член

Невена Димитрова
ГЕОРГИЕВА

Член

Теодор Атанасов
АНДРЕЕВ

Член

Боян Симеонов
ИВАНОВ

Член

Светлозар Милев
ДОНЕВ

Член

       

2

Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция

Пламен Петков
ЛАШЕВ

Председател

Айдън Сабриев
КАРАМЕХМЕДОВ

Секретар

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Член

Юсеин Ахмедов
ЮСЕИНОВ

Член

Татяна Димитрова
ВАСИЛЕВА

Член

Боян Симеонов
ИВАНОВ

Член

Стефка Райкова
ПЕНЧЕВА

Член

       

3

Образование, култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма

Светлозар Милчев
ДОНЕВ

Председател

Стефка Райкова
ПЕНЧЕВА

Секретар

Невена Димитрова
ГЕОРГИЕВА

Член

Пламен Петков
ЛАШЕВ

Член

Мехмед Салиев
ЧОЛАКОВ

Член

Микерям Кадир
АДЯМ

Член

Велико Димитров
ВЕЛИКОВ

Член

       

4

Здравеопазване и социална политика

 

Айдън Сабриев
КАРАМЕХМЕДОВ

Председател

Соня Петрова
НЕДЕЛЧЕВА-НЕЧЕВА

Секретар

Стоян Георгиев
ГЕЦОВ

Член

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Член

Юсеин Ахмедов
ЮСЕИНОВ

Член

Радослав Косев
РАДЕВ

Член

       

5

Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности

Мехмед Салиев
ЧОЛАКОВ

Председател

Соня Петрова
НЕДЕЛЧЕВА-НЕЧЕВА

Секретар

Радослав Косев
РАДЕВ

Член

Стоян Георгиев
ГЕЦОВ

Член

Теодор Атанасов
АНДРЕЕВ

Член

       


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.