Община Две могили

+ - =

Постоянни комисии 2011 - 2015


ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

в Общински съвет при Община Две могили
(мандат 2011 – 2015 година)


Комисия Състав Позиция

1

Бюджет и финанси

Татяна Димитрова
ВАСИЛЕВА

Председател

Микерям Кадир
АДЯМ

Секретар

Велико Димитров
ВЕЛИКОВ

Член

Невена Димитрова
ГЕОРГИЕВА

Член

Теодор Атанасов
АНДРЕЕВ

Член

Боян Симеонов
ИВАНОВ

Член

Светлозар Милев
ДОНЕВ

Член

       

2

Териториално устройство и строителство, общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция

Пламен Петков
ЛАШЕВ

Председател

Айдън Сабриев
КАРАМЕХМЕДОВ

Секретар

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Член

Юсеин Ахмедов
ЮСЕИНОВ

Член

Татяна Димитрова
ВАСИЛЕВА

Член

Боян Симеонов
ИВАНОВ

Член

Стефка Райкова
ПЕНЧЕВА

Член

       

3

Образование, култура и културно-историческо наследство, вероизповедания, символика, проблеми на гражданското общество, децата, младежта, възрастните хора, спорта и туризма

Светлозар Милчев
ДОНЕВ

Председател

Стефка Райкова
ПЕНЧЕВА

Секретар

Невена Димитрова
ГЕОРГИЕВА

Член

Пламен Петков
ЛАШЕВ

Член

Мехмед Салиев
ЧОЛАКОВ

Член

Микерям Кадир
АДЯМ

Член

Велико Димитров
ВЕЛИКОВ

Член

       

4

Здравеопазване и социална политика

 

Айдън Сабриев
КАРАМЕХМЕДОВ

Председател

Соня Петрова
НЕДЕЛЧЕВА-НЕЧЕВА

Секретар

Стоян Георгиев
ГЕЦОВ

Член

Байчо Петров
ГЕОРГИЕВ

Член

Юсеин Ахмедов
ЮСЕИНОВ

Член

Радослав Косев
РАДЕВ

Член

       

5

Предотвратяване и установяване конфликти на интереси и други дейности

Мехмед Салиев
ЧОЛАКОВ

Председател

Соня Петрова
НЕДЕЛЧЕВА-НЕЧЕВА

Секретар

Радослав Косев
РАДЕВ

Член

Стоян Георгиев
ГЕЦОВ

Член

Теодор Атанасов
АНДРЕЕВ

Член

       


 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.