Община Две могили

+ - =

Събиране на оферти с обява/покана до определени лица
There are no translations available.

2016-12-15

Покана за представяне на оферта за услуга с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги на община Две могили  през 2017 г.".

Покана.

Образци и приложения.2016-10-17

"Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за зимния сезон 2016-2017 г. ".2016-09-20


"Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община Две могили - ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" с. БАНИСКА".2016-09-20


”Строително – монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти на територията на Община Две могили”

  • Обособена позиция № 1. ”Строително – монтажни работи на общинска и републиканска пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Две могили” .
  • Обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорна стена по ул. „Георги Димитров” в с.Пепелина” Община Две могили”.

Обява.

Технически спецификации.

Образец на договора.

Образци на документи.

КСС.

Снимки.

Протокол.

Договор.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : ”Строително – монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти на територията на Община Две могили”
   Обособена позиция № 1. ”Строително – монтажни работи на общинска и републиканска пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Две могили” .
   Обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорна стена по ул. „Георги Димитров” в с.Пепелина” Община Две могили”.
   
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки УДЪЛЖАВАМ срока за получаване на оферти до 17:00 часа на 10.10.2016г.
  Отварянето на оферите ще състои на 14.10.2016г. (петък) от 11:00 часа в Конферентната зала на Община Две Могили, находяща се в гр. Две Могили, бул."България" №84.


КРАСИМИРА РУСИНОВА
За кмет на Община Две могили
(съг. Заповед № 1090/05.10.2016г.)   2016-09-15

Пазарни консултации път

Документи.

Протокол.

Решение.


2016-09-08


  • „Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални услуги –ДЦДУ и ЦОП в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ“

Приложение 1.

Покана  по чл. 44 от ЗОП за събиране на индикативни оферти.

Приложение 2.

Приложение 3.

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSF


Избори за Народно събрание 11.07.2021

Module error

Преброяване 2021

Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright 2010 Municipiul Dve Mogili. Toate drepturile rezervate.