Община Две могили

+ - =

Събиране на оферти с обява/покана до определени лица
There are no translations available.

2016-12-15

Покана за представяне на оферта за услуга с предмет „Предоставяне на застрахователни услуги на община Две могили  през 2017 г.".

Покана.

Образци и приложения.2016-10-17

"Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинска пътна мрежа и улици в населените места на територията на Община Две могили за зимния сезон 2016-2017 г. ".2016-09-20


"Реконструкция, модернизация, оборудване и обзавеждане на образователната инфраструктура в Община Две могили - ОУ"ХРИСТО БОТЕВ" с. БАНИСКА".2016-09-20


”Строително – монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти на територията на Община Две могили”

  • Обособена позиция № 1. ”Строително – монтажни работи на общинска и републиканска пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Две могили” .
  • Обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорна стена по ул. „Георги Димитров” в с.Пепелина” Община Две могили”.

Обява.

Технически спецификации.

Образец на договора.

Образци на документи.

КСС.

Снимки.

Протокол.

Договор.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ : ”Строително – монтажни работи за изграждане и ремонт на обекти на територията на Община Две могили”
   Обособена позиция № 1. ”Строително – монтажни работи на общинска и републиканска пътна мрежа и ремонт на улици на територията на Община Две могили” .
   Обособена позиция № 2 „Изграждане на подпорна стена по ул. „Георги Димитров” в с.Пепелина” Община Две могили”.
   
На основание чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки УДЪЛЖАВАМ срока за получаване на оферти до 17:00 часа на 10.10.2016г.
  Отварянето на оферите ще състои на 14.10.2016г. (петък) от 11:00 часа в Конферентната зала на Община Две Могили, находяща се в гр. Две Могили, бул."България" №84.


КРАСИМИРА РУСИНОВА
За кмет на Община Две могили
(съг. Заповед № 1090/05.10.2016г.)   2016-09-15

Пазарни консултации път

Документи.

Протокол.

Решение.


2016-09-08


  • „Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални услуги –ДЦДУ и ЦОП в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ“

Приложение 1.

Покана  по чл. 44 от ЗОП за събиране на индикативни оферти.

Приложение 2.

Приложение 3.

 
Terms of Use :: Privacy policy
 
Project “Modern and Effective Administration in the municipality of Dve Mogili”. Contract А 09-31-38С/12.06.2009
Тhis project is being implemented with the financial support of Administrative Capacity Operational Programme, co-funded by the European Union through the European Social Fund.
Copyright © 2010 Dve Mogili Municipality. All rights reserved.