Община Две могили

+ - =

Публично състезание/пряко договаряне

2016-08-17

   Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция № 1
    "Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път № III - 501 - пещера "Орлова чука" / от км. 0 + 000 до км. 4 + 000, в землището на с. Пепелина, Община Две могили".
  • Обособена позиция № 2
    "Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили, по новооткрити улици от  ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили" .

Решение за откриване на процедурата.

Обявление.

Техническо задание за изграждане на водопроводи.

Техническо задание за ремонт и реконструкция на общински път.

Документация за участие.

Отговор на постъпило запитване.

Протокол 1.

Протокол 2.

Протокол 3.

Решение.

Договори.

   СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В  ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ:

Проектиране на обекти на територията на Община Две могили по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1
„Основен ремонт и реконструкция на общински път № RSE 3084/ път№ ІІІ-501 – пещера „ Орлова чука „/ от км 0 + 000 до км 4 + 000, в землището на с. Пепелина, Община  Две могили”
Обособена позиция № 2
„Изграждане на водопроводи между кв. 17, 127 и 128 по плана на гр. Две могили, по ново открити улици от ОК 39А, през ОК 502, ОК 501, ОК 498 до ОК 505 и от ОК 499, през ОК 498, ОК 496, ОК 495 до ОК 36А в гр. Две могили”

 
   На основание чл. 57, ал. 3 от Правилник за прилагане на  Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на открита процедура с посочения по-горе предмет, обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 20.09.2016г. от 11:00 часа в Конферентната зала на Община Две Могили, находяща се в гр. Две Могили, бул."България" №84.
   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Председател на комисията.............п..............
КРАСИМИРА РУСИНОВА

Заместник кмет на Община Две могили                    2016-07-26


  • “Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили".

Решение за откриване на процедурата.

Обявление.

Документация за участие.

Отговор на постъпило запитване.

Протокол 1.

Протокол 2.

Решение.

   СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ:
   “Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили”  
   На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на  Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на публично състезание с посочения по-горе предмет, обявява, че ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 25.08.2016г. от 09:00 часа в Конферентната зала на Община Две Могили, находяща се в гр. Две Могили, бул."България" №84.
   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Председател на комисията.............п..............
БИСЕР ЙОНЧЕВ
Заместник кмет на Община Две могили          


2016-07-18


  • "Изготвяне на технически проект за авариен ремонт на улици в гр. Две могили".

Решение за откриване на процедурата.

Обявление.

Техническо задание.

Документация за участие.

Протокол 1. от 01.08.2016 г.

Протокол 2. от 02.08.2016 г.

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПУБЛЧИНО СЪСТЕЗАНИЕ.

Протокол 3 от 05.08.2016 г.

Решение.

Договор.


2016-06-29


  • “Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили".

Решение за откриване на процедурата.

Обявление.

Документация за участие.

Описание на обекта на обществената поръчка.

Технически спецификации.

Решение за прекратяване.

Обявление за прекратяване.


2016-06-16


  • „Проектиране - Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ“.

Решение за откриване на процедура.

Обявление.

Документация за участие.

Задание за проектиране.

Протокол 1.

Протокол 2.

Протокол 3.

Решение.

Договор.

2016-07-22

   СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ОТВАРЯНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПУБЛЧИНО СЪСТЕЗАНИЕ, С ПРЕДМЕТ:
„Проектиране - Преустройство, реконструкция, оборудване, обзавеждане и промяна предназначението на съществуваща сграда/детско заведение/ в Комплекс за социални услуги – ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦДВХУ в УПИ I – 733, кв. 47, гр. ДВЕ МОГИЛИ“

   На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на  Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на публично състезание с посочения по-горе предмет, обявява, че ценовите предложения на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 27.07.2016г. от 09:00 часа в Конферентната зала на Община Две Могили, находяща се в гр. Две Могили, бул."България" №84.
   Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.


Председател на комисията.............п..............
КРАСИМИРА РУСИНОВА

Заместник кмет на Община Две могили                       

 

Банкова сметка

ОББ АД КЛОН ДВЕ МОГИЛИ
IBAN BG30UBBS80028449207610
BIC UBBSBGSFModule error

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019


Правна информация :: Лични данни
 
Проект “Модерна и ефективна администрация в община Две могили”. Договор №A-09-31-38-C/12.06.2009 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален фонд
Copyright © 2010 Община Две могили. Всички права запазени.